In de brieven 1 maart en 15 maart jl. heeft de Minister van EZ al aangegeven dat hij het gebruik maken van de kennis en expertise van het NIDO nadrukkelijk onder de aandacht zal brengen van het bestuur en de directeur van het kenniscentrum MVO. Dit kan van belang kan zijn bij de verdere invulling en personele bezetting van het kenniscentrum MVO.
Verkend zal worden of het kenniscentrum MVO en NIDO kunnen integreren.
Hierover zal op directieniveau en op bestuursniveau nader overleg plaatsvinden tussen NIDO en het kenniscentrum MVO.
VROM ziet mogelijkheden voor een additionele rol voor de geïntegreerde organisatie: het ondersteunen van de voor duurzame ontwikkeling en transities belangrijke uitwisseling van kennis en ervaring. Het gaat dan om de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk, bedrijfsleven, overheid en kennisinfrastructuur en de uitwisseling tussen verschillende domeinen. Dit wordt ook wel de interface functie genoemd. VROM neemt het initiatief om te exploreren hoe een dergelijke rol gestalte kan krijgen. Eind april zal duidelijk moeten worden of deze intenties kunnen worden
gerealiseerd. Er zal dan opnieuw worden gesproken met de betrokken partijen. Over de uitkomsten van dit gesprek zult u eveneens worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. L. B. A. van Geel