Organisaties nemen steeds meer maatregelen om de bouwplaats en het daar gebruikte materieel te verduurzamen. Zo wordt ingezet op eigen opwekking van elektriciteit, toepassing van alternatieve brandstoffen en elektrificatie van voertuigen en werktuigen. Dit blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2019, opgesteld door SQ Consult, in opdracht van SKAO.

De Maatregellijst is een onderdeel van de CO2-Prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en organisaties om hun CO2-uitstoot ambitieus en structureel te reduceren, binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder geven elk jaar aan welke reductiemaatregelen zij nemen door de Maatregellijst in te vullen. SKAO laat op basis van de ingevulde Maatregellijsten een jaarlijkse rapportage opstellen.

In algemene zin is een stijging te zien in het aantal CO2-reducerende maatregelen dat genomen wordt door organisaties die werken met de CO2-Prestatieladder. Ook per organisatie worden meer maatregelen genomen, van 14,9 naar 16,4 maatregelen. De 945 organisaties die in 2019 de Maatregellijst invulden, passen in dat jaar gezamenlijk 15.469 CO2-reducerende maatregelen toe. Een toename van 17,8% t.o.v. 2018, waar 880 organisaties samen nog 13.131 maatregelen toepasten. De jaren ervoor was ook al een stijging te zien.

Elektrificatie van mobiele werktuigen

Bijna 10% van de bedrijven dat materieel voor de bouwplaats gebruikt (kranen, graafmachines, etc.) heeft inmiddels minstens één hybride of full electric machine op de bouwplaats staan. Een twintigtal bedrijven heeft al meerdere full electric machines draaien op de bouwplaats. De verwachting is dat het gebruik van deze machines de komende jaren sterk toe zal nemen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de beschikbaarheid van met name elektrische alternatieven voor het zwaarder materieel. Het aantal bedrijven (250) in totaal dat maatregelen neemt om elektrisch handgereedschap te gebruiken verdrievoudigde ten opzichte van 2018.

Op het gebied van elektrificering en verduurzaming zijn nog meer voorbeelden te noemen. Zo blijkt uit de rapportage een verdubbeling in het aantal organisaties waarvan een deel van de vrachtwagens volledig op alternatieve brandstoffen rijdt of full-electric is: van 15 naar 30. Het aantal bedrijven dat aangeeft deels biobrandstof te tanken groeit sterk: van 9 naar 25 organisaties.

Ook de wagenparken worden niet overgeslagen als het gaat om verduurzaming. Bij 165 organisaties (21%) rijdt een deel van het wagenpark op alternatieve brandstoffen of is full-electric. Dit aantal neemt toe: van 112 in 2018 naar 165 in 2019.

Gunningsvoordeel bij aanbestedingen

Een belangrijke reden voor organisaties om met de CO2-Prestatieladder aan de slag te gaan, is het voordeel dat ze ermee genieten bij verschillende aanbestedingen. Inmiddels zetten meer dan 150 opdrachtgevers de CO2-Prestatieladder in bij hun aanbestedingen, zoals Rijkswaterstaat, Prorail en diverse waterschappen, provincies en gemeenten. Bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder genieten bij deze aanbestedingen een fictief gunningsvoordeel en hebben dus een grotere kans om de aanbesteding te winnen.