Bij de presentatie in het Fortis-hoofdkantoor van de campagne en het verslag van het congres, pleitte voorzitter Samenleving & Bedrijf Tom Rodrigues (lid Raad van Bestuur van Ordina) voor meer zichtbaarheid en samenwerking van bedrijven die koploper zijn op het gebied van maatschappelijk ondernemen. De campagne, die deel uitmaakt van een Europese campagne, moet andere bedrijven stimuleren om deze nieuwe wijze van ondernemen ook over te nemen.

Voor geïnteresseerde bedrijven biedt Samenleving & Bedrijf diverse programma’s gericht op de uitwisseling van best practices. Er zijn programma’s op het gebied van gedragscodes, ontwikkeling van lokale partnerships en samenwerking op het gebied van onderwijs, sport, integratie en zorg. De business cases die uit deze programma’s voortkomen, zijn input voor de Europese campagne, die loopt tot eind 2004.

In aansluiting op de presentatie van Samenleving & Bedrijf werd het nieuwe NIDO rapport -The added value of corporate social responsibility’ gepresenteerd. Het rapport geeft managers een nieuw instrument in handen, waarmee zij de financiële meerwaarde van duurzaam ondernemen voor hun bedrijf kunnen bepalen. Op deze wijze kunnen duurzaamheidactiviteiten in lijn worden gebracht met de doelstellingen van de onderneming en het creëren van aandeelhouderswaarde.. Het nieuwe managementinstrument maakt waardecreatie op mvo-gebied zichtbaar vanuit drie perspectieven:
1. de economische prestatie van werkmaatschappijen;
2.de reputatiewaarde en
3. synergie tussen bedrijfsonderdelen

Het onderzoek werd verricht binnen het NIDO-programma -Van financieel naar duurzaam rendement’. Daarin hebben negentien bedrijven de afgelopen twee jaar samengewerkt om duurzaam ondernemen concreet gestalte te geven binnen hun eigen bedrijf. Hun ervaringen heeft programmamanager professor Jacqueline Cramer beschreven in haar boek -Ondernemen met hoofd en hart; duurzaam ondernemen: praktijkervaringen’. In vervolg hierop is NIDO nu gestart met een programma -Duurzaam ondernemen in internationale context’.

Het NIDO-rapport en de Samenleving & Bedrijf-campagne geven een antwoord op de vraag -Hoe duurzaam is maatschappelijk verantwoord ondernemen?’. Mvo is geen charitas of pr-instrument, maar een zakelijke afweging van belangen. Of, zoals Fortis het in haar advertentie verwoordt: een diepte-investering. De economische en politieke instabiliteit en recente gebeurtenissen zoals de Bouwfraude en de Ahold-affaire vormen volgens Cramer en Rodrigues een stimulans voor ondernemers om hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij te nemen en zichtbaar te maken. In een reactie op de vraag welke rol de overheid zou moeten spelen, spraken beiden de hoop uit dat het nieuwe kabinet er in slaagt de door EZ-staatssecretaris Joop Wijn geuite ambities op het gebied van mvo waar te maken.