1
Bent u bekend met de Dow Jones
Sustainability Indexes(DJSI) die
enkele jaren geleden zijn
geïntroduceerd door Dow Jones
Indexes in samenwerking met Stoxx
Limited en de SAM-group?

Antwoord: ja.

2
Bent u van mening dat deze indices
een nuttig instrument zijn die
beleggers de mogelijkheid bieden
aan de hand van gekwantificeerde
maatstaven de duurzaamheid van
bedrijven te beoordelen?

Antwoord:
Ja, indices zijn een nuttig instrument om aan de hand van gekwantificeerde maatstaven de duurzaamheid van bedrijven te beoordelen. Daarmee spelen deze duurzaamheidindices indirect een rol bij het verduurzamen van bedrijven. Naast deze duurzaamheidindices wordt het maatschappelijk jaarverslag van bedrijven, onder andere door beleggers, als
een belangrijk instrument gezien om het duurzaamheidgehalte van een bedrijf te kunnen bepalen. Mijn inzet is dan ook het stimuleren van maatschappelijke jaarverslaggeving door bedrijven. Daarbij zal naar verwachting het advies van de Raad voor de Jaarverslaggeving in de vorm van een concept-Richtlijn maatschappelijke jaarverslaggeving behulpzaam zijn. Dit advies zal mij op 15 oktober a.s. aangeboden worden. Het Global Reporting Initiative (GRI) biedt reeds een uitgebreide handreiking voor bedrijven die over willen gaan tot maatschappelijke jaarverslaggeving.

Overigens vraagt het kiezen van bedrijven die het beste aan de gewenste duurzaamheidcriteria voldoen van een belegger of investeerder in het algemeen een grote tijdsinvestering en een gedegen kennis van zaken.
Om die reden worden er door bijna alle grote financiële instellingen inmiddels duurzame spaar – en beleggingsproducten aangeboden. Ook zijn er gespecialiseerde organisaties, zoals o.a. Dutch Sustainability Research, die beursgenoteerde ondernemingen vergelijken op uiteenlopende themaÃ??s die vallen onder duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3
Zo ja, vindt u dat dergelijke indices de
markt voor duurzame investeringen
kan stimuleren? Zo neen, waarom
niet?

Antwoord:
Ja, dergelijke indices kunnen de markt voor duurzame investeringen stimuleren. Zoals hierboven aangegeven, zijn er echter ook andere instrumenten die de verduurzaming van bedrijven kunnen stimuleren en daarmee de markt voor duurzame investeringen.

4
Bent u bereid het bestuur van
Euronext N.V. te vragen
duurzaamheidindices te introduceren.
Zo neen, waarom niet? Wilt u de
Kamer hierover informeren?

Antwoord: Bij Euronext is het introduceren van een duurzaamheidindex aan de orde geweest. Het maken van een index betekent dat er onderscheid gemaakt wordt tussen genoteerde ondernemingen. Euronext heeft destijds besloten niet over te gaan tot introductie. Bij deze afweging heeft Euronext haar rol als onpartijdige aanbieder van marktfaciliteiten uitdrukkelijk laten meewegen. Mede in het licht van de toenemende belangstelling voor duurzaam beleggen, zal ik desondanks met Euronext in contact treden om te spreken over de mogelijkheid om op termijn tot introductie van duurzaamheidindicaties over te gaan dan wel alternatieven te bekijken. Over de uitkomsten hiervan zal ik de Kamer informeren.