1
Kent u het bericht Ã??Aegon sponsort stierenvechtenÃ???1
2
Is het waar dat Aegon 49% van de aandelen bezit van Seguros Argos?
3
Is het waar dat Seguros Argos stierengevechten sponsort waarbij ook de naam van Aegon betrokken wordt, waarmee de suggestie gewekt wordt dat Aegon het stierenvechten steunt? Zo neen, in welke zin ziet u dat anders?
4
Deelt u de mening dat de Nederlandse staat met haar steun aan Aegon ook indirect het stierenvechten steunt, welk beeld ook in de pers opduikt? Zo neen, kunt u toelichten waarom niet?
5
Deelt u de mening dat er randvoorwaarden gesteld zouden moeten worden in termen van duurzaamheid en diervriendelijkheid aan banken, verzekeraars en andere bedrijven die met publieke middelen overeind gehouden worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u daar invulling aan geven?
6
Deelt u de mening dat stierenvechten een verwerpelijk volksvermaak is dat op geen enkele wijze gesteund zou moeten worden met Nederlandse publieke middelen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke consequentie heeft dat voor de steun aan Aegon in relatie tot haar deelneming in Seguros Argos en haar betrokkenheid
bij het stierenvechten?

Antwoord
Antwoord van minister Bos (Financiën) (ontvangen 27 maart 2009)
1
Ja.
2
Ja. In deze Mexicaanse verzekeraar houdt Aegon een belang van 49%.
3
De sponsoring kan inderdaad de suggestie hebben gewekt dat Aegon het stierenvechten steunt. Aegon heeft echter aangegeven zelf niet van de sponsoring van dit eenmalige evenement op de hoogte te zijn geweest. Ook heeft Aegon de in Nederland levende zorgen omtrent het stierenvechten inmiddels nadrukkelijk onder de aandacht van het management van Seguros Argos gebracht.
4
Die mening deel ik niet. Er is geen geld van de door de Nederlandse Staat aan Aegon gegeven kapitaalinjectie naar Seguros Argos gevloeid.
5
Bij verschillende banken en verzekeraars heeft de Nederlandse Staat de afgelopen maanden financiële maatregelen getroffen ten einde bij te dragen het herstel van vertrouwen in die instellingen en om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. De voorwaarden die bij de maatregelen door de Staat zijn gesteld dienen primair ter facilitering van die (financiële stabiliteits)doelstellingen. Dit neemt niet weg dat de
desbetreffende financiële ondernemingen, evenals alle andere Nederlandse ondernemingen, zullen moeten voldoen aan de voor hen relevante wet- en regelgeving, onder meer op het terrein van dierenwelzijn. Wat duurzaamheid betreft, wordt er momenteel langs verschillende wegen uitvoering gegeven aan de kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008-2011 ten einde te bevorderen dat elke
onderneming het maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar kernactiviteiten opneemt.

6
Ik deel de opvatting dat stierenvechten niet met Nederlandse publieke middelen dient te worden gesteund. Hiervan was in dit geval ook geen sprake. Zoals aangegeven heeft Aegon de zorgen omtrent het stierenvechten inmiddels nadrukkelijk onder de aandacht van het management van Seguros Argos gebracht.