De houding van Amnesty International (AI) is al even eenvoudig als duidelijk: multinationale ondernemingen die steeds meer macht krijgen, moeten wereldwijd bijdragen tot het bewaken en beschermen van de mensenrechten. Zij kunnen hun macht en invloed aanwenden om de mensenrechten te bevorderen in een alsmaar meer geglobaliseerde wereldeconomie. Dat is ook de reden waarom AI besliste om haar expertise en kennis omtrent geopolitiek ter beschikking te stellen van multinationale ondernemingen.

In België werkt AI Vlaanderen reeds samen met Umicore, Solvay, Alcatel, Bekaert, Interbrew en Tractebel. De opdracht bestaat erin een gedragscode op te stellen, het personeel en vooral de veiligheidsmensen in te lichten over deze problematiek. Op de vraag naar de meerwaarde van dit project antwoordt AI: “onze principes zijn eenvoudig en zeer specifiek gericht op ondernemingen”. Het gaat niet alleen om de naleving van de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), maar ook over de integratie van een beleid dat gebaseerd is op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vooral in de landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten.

Vice-directeur van Umicore, Alain Godefroid, meent dat een doeltreffende gedragscode een aantal eenvoudige criteria moet bevatten die aangepast zijn aan het kader en de cultuur van het bedrijf. Het is immers de bedoeling om een instrument te ontwikkelen dat duidelijk is en dat door alle managers kan worden gebruikt.

Achter deze bekommernis gaat een ontastbare werkelijkheid schuil die Alain Godefroid op de volgende manier verwoordt: “Via analyse en systematisch risicomanagement kan men zich een beeld vormen van het belang van het respect voor mensenrechten en hun weerslag op het imago van bedrijven”. Dat belangrijke criterium heeft het directiecomité van Umicore ertoe aangezet een gedragscode op te stellen waar respect voor de mensenrechten deel van uitmaakt.