Tijdens een symposium overhandigde hij
het eerste exemplaar van de toekomstvisie ‘Bloeiende akkers’ aan Minister L.J. Brinkhorst (LNV). In de toekomstvisie van de LTO-vakgroep staat dat de samenleving en de consument uiteindelijk de keuzes bepalen van de ondernemers in de sector. De akkerbouw wil met de visie een breuk markeren
met het verleden, waarin productievolumes voorop stonden en
productieomstandigheden van ondergeschikt belang waren. In ‘Bloeiende akkers’ geeft de vakgroep van LTO-Nederland aan, dat het in de huidige akkerbouw (13.000 gespecialiseerde bedrijven) naast bloeiende velden met bijvoorbeeld aardappelen en koolzaad ook gaat om zuurstof producerende planten en bloeiende akkerranden; daar wordt natuur en landschap letterlijk nieuwe ruimte geboden.
Productiemethoden worden hieraan aangepast, alsook aan de gewenste kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem. De benadering van de markt en de toekomstige bedrijfscertificaten krijgen in de toekomstvisie veel aandacht. LTO Akkerbouw wil starten met uniforme registratie van allerlei gegevens, die met de productie van doen hebben.

Binnen vijf jaar moet dit resulteren in certificaten met basisnormen voor alle deelnemende bedrijven. Als het aan de vakgroep Akkerbouw ligt, zal in 2005 90 procent van de akkerbouwers zo’n kwaliteitscertificaat moeten hebben. Voor bedrijven die dit niet hebben, bestaat in de visie van de vakgroep straks geen toekomst meer. De in aantocht zijnde registratie en certificering spelen een belangrijke rol in het toekomstig gewasbeschermingsbeleid. Chemische middelen worden straks uitzondering en
alleen in noodgevallen toegepast. Over vijf jaar moet de milieubelasting andermaal met de helft worden teruggedrongen, zo luidt de doelstelling van de vakgroep. Dit verminderde gebruik ‘op het scherp van de snede’ zal op bedrijfsniveau leiden tot verhoogde risico’s voor de ondernemers. Ook kan het gebruik van genetische modificatie van gewassen leiden tot mogelijkheden om het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder terug te dringen. Voor Maarsingh gaat de veiligheid van het product voor alles, al erkende hij dat de toepassing van moderne biotechnologie ook voordelen kan bieden.

Wetenschappers slagen er volgens hem tot nu toe onvoldoende in om de samenleving te overtuigen van de voordelen van gen-technologie; “Er wordt te eenzijdig gesproken over mogelijke risico’s en ingespeeld op eoties.”

De Manifestatie AGV 2000 was opgezet door het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV) en LTO-Nederland. Tijdens de ’s middags op dezelfde locatie gehouden demonstraties konden akkerbouwers
met eigen ogen bekijken, welke nieuwe apparatuur beschikbaar is om het
milieu te sparen. Het ging hierbij om het emissiearm gebruik van meststoffen
en van gewasbeschermingsmiddelen.

Informatie: J.R. Luiten (tel.
070-3382721) en ir. D.A.M. Risseeuw (tel. 070-3382759