Agrifirm, een internationale coöperatie waar zo’n 10.000 Nederlandse boeren en telers bij zijn aangesloten, start verschillende pilots rondom regeneratieve landbouw. Hierbij staan de bodem(kwaliteit) en het inkomen van de boer centraal. De afgelopen maanden zijn twee pilots met boeren en telers gestart, één die regeneratieve teeltmethoden onderzoekt en één die kijkt naar de mogelijkheden voor carbon credits. Doel is om te leren over oplossingen voor regeneratieve landbouwpraktijken voor een gezonde bodem. Zo werkt de coöperatie samen met boeren en telers aan een landbouwsysteem dat een positieve impact heeft op natuur en milieu, met een sterker verdienmodel voor boeren en telers.

Waarde voor boer én maatschappij

Door onderzoek te doen naar toepassingen op het gebied van circulariteit, werkt de coöperatie aan oplossingen voor een duurzame voedselproductie. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de boer. Een aangepaste set van regeneratieve teeltmaatregelen die bijdragen aan een gezonde bodem en verbetering van de biodiversiteit wordt onderzocht. Door in te zetten op landbouwpraktijken gebaseerd op principes uit de natuur, zoals diversiteit, creëren boeren de optimale omstandigheden voor verbetering van de bodemkwaliteit. Dit gaat onder meer om permanente bodembedekking, minimale bodemverstoring zoals ploegen, en het inzaaien van een volgende gewas als het huidige nog niet geoogst is (‘relay cropping’).

Een vitale bodem zorgt er niet alleen voor dat een gewas beter bestand is tegen ziekten en plagen, maar houdt ook meer CO₂ vast,in plaats van deze uit te stoten. Deze CO₂-opbrengst kan vertaald worden in CO₂-credits (carbon credits) als neveninkomen voor boeren. Zo zijn boeren een belangrijk deel van de oplossing voor een maatschappijbreed probleem.

“Met regeneratieve landbouw zetten we in op het nog beter doen voor natuur en milieu én op perspectief voor onze boeren en telers. Met een optimale bodemgezondheid is minder input nodig, zijn gewassen beter bestand tegen extreme weersinvloeden én het heeft een positieve impact op biodiversiteit, waterkwaliteit en het vastleggen van CO₂, verklaart Linda de Bie, projectleider Circulariteit bij Agrifirm, over de voordelen van regeneratieve landbouw.

De pilots

Over regeneratieve landbouw en carbon credits-oplossingen is veel te doen, maar er zijn nog veel vraagtekens over de praktische toepassing en de meerwaarde ervan voor boeren en telers. De coöperatie brengt in de pilots verschillende boeren en andere experts van internationale coöperaties en onderzoeksinstellingen samen om tot praktische innovaties te komen. De impact daarvan wordt vergroot door de verschillende praktijken gelijk in het veld te toetsen en te ervaren. De verschillende proeven die de afgelopen maanden samen met boeren zijn gestart, zijn verdeeld over twee thema’s die op elkaar aansluiten:

1. Regeneratief teeltconcept – Agrifirm onderzoekt het potentieel van regeneratieve landbouw. De kracht van de ontwikkeling ligt in de samenwerking met boeren en experts die dankzij jarenlang pionieren hun strepen hebben verdiend en successen hebben geboekt met regeneratieve maatregelen. Hun inzichten zijn vertaald naar een regeneratieve aanpak die Nederlandse boeren ondersteunen die minder input willen gebruiken of de overstap naar een bedrijfsspecifieke en regeneratieve bedrijfsvoering willen maken. Op dit moment worden zes boeren geselecteerd voor een zevenjarige pilot die nog dit jaar gaan starten met het zaaien van een mix specifieke groenbemesters. In een latere fase zal ook worden gekeken naar de kansen en samenwerking met veehouders.

2. Carbon credits-oplossingen – Binnen deze pilot worden oplossingen onderzocht om verschillende koolstofmaatregelen te gelde te maken. Hierbij gaat het zowel om vastlegging van koolstof in de bodem als om het verminderen van uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen. De pilot is gestart met een twintigtal telers en melkveehouders en geeft inzicht in de wenselijkheid, haalbaarheid én financiële opbrengst van carbon credits.

Foto: Directzaai van boekweit in gerolde winterrogge/winterwikke, een voorbeeld van regeneratieve ‘organic no-till’-landbouw waarbij het bodemleven wordt gestimuleerd en de grond minimaal wordt bewerkt. Bron: Kairos | Regenerative Agri&Food Systems.