Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Rijksoverheid gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft het ‘Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gepubliceerd.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – voorheen ook duurzaam inkopen genoemd – betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid.

Op 8 december 2016 hebben overheden, waaronder de Rijksoverheid, en organisaties/instellingen belast met het uitvoeren van een publieke taak1 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 (Manifest MVI) ondertekend. Via het manifest MVI hebben bestuurders van overheden zich verbonden aan de ambitie om de effectiviteit en impact van MVI te vergroten. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 geeft in hoofdlijnen aan wat de gedeelde ambities van Nederlandse overheden zijn met betrekking tot MVI en vraagt overheden om voor de eigen organisatie een actieplan MVI op te stellen.

Het manifest MVI is namens de Rijksoverheid ondertekend door de vijf beleidsinhoudelijk betrokken departementen, te weten: Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Het voorliggende actieplan MVI Rijksinkoopstelsel is opgesteld vanuit de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het inkoopstelsel van de Rijksoverheid.

Het actieplan MVI Rijksinkoopstelsel beschrijft hoe beleidsdoelen en duurzaamheidsambities van de rijksorganisatie zijn doorvertaald naar doelstellingen en ambities voor de toepassing van MVI. Het actieplan richt zich expliciet op de generieke inkoop via het categoriemanagement, behalve daar waar de MVI kaderstelling reeds een bredere werking heeft. Doelen en ambities voor specifieke inkoop zijn geen onderdeel van dit actieplan, maar kunnen in eigen actieplannen van de diverse ministeries worden opgenomen.

Share Button