Om de doelstelling te verwezenlijken gaan binnenkort drie proefprojecten van start. Melkveebedrijven in Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland bouwen vergistinginstallaties waarmee mest en voerresten omgezet gaan worden in biogas dat nabij gelegen zuivelfabrieken kunnen benutten. Bij deze praktijkprojecten wordt onderzocht hoe het groene gas via het bestaande aardgasnet op efficiënte wijze naar de zuivelfabrieken kan worden getransporteerd.

De zuivelondernemingen, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland leveren hiermee hun bijdrage aan de verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energie.
Met een energieneutrale zuivelketen komt het in het convenant Schoon en Zuinig gestelde doel van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 binnen handbereik. NZO en LTO Nederland hebben vanmiddag, tijdens de conferentie De Ambities van de Duurzame Zuivelketen in Den Haag, aangegeven dat deze reductie voor de zuivelketen de minimale ondergrens is.

De energieneutrale zuivelketen is één van de drie thema’s waarmee NZO en LTO Nederland de zuivelketen verder willen verduurzamen.
Met het thema De Koe Centraal onderstrepen de initiatiefnemers het belang dat zij hechten aan dierenwelzijn. Daarom ondersteunen zij initiatieven voor nieuwe stalconcepten waarbij de natuurlijke behoefte van de koe voorop staat. Ook wordt de weidegang van melkvee verder gestimuleerd.
Met het thema Biodiversiteit benadrukken NZO en LTO Nederland dat zuivel een natuurlijk product is dat duurzaam in een natuurlijke omgeving wordt geproduceerd. Dat betekent onder meer dat melkveehouders hun bedrijven moeten kunnen ontwikkelen met behoud van landschappelijke waarden.
Ook vinden NZO en LTO Nederland dat diervoedergrondstoffen op een verantwoorde manier moeten worden geteeld. Het is de ambitie van beide organisaties om de kringloop van mineralen op melkveebedrijven verder te sluiten.