Dit meldt Campina-Melkunie in haar ledenblad CM-Aktueel. Deze intentieverklaring maakt de weg vrij voor onderhandelingen die moeten leiden tot een milieuconvenant tussen zuivel, LTO, de ministeries van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat en de stichting Natuur en Milieu. Als belangrijkste onderdeel van dit convenant, dat binnen een jaar getekend kan worden, wordt nu al gesproken over de zogeheten Integrale milieutaakstelling voor de melkveehouderij (IMT). De IMT geeft een totaalbeeld van de milieudoelstellingen die door de melkveehouderij moeten worden gerealiseerd in de periode 2003 tot 2010.

Hoewel over de inhoud van de IMT nog geen afspraken zijn gemaakt, geven de partijen in de intentieverklaring aan dat ze streven naar milieuafspraken over stikstof, broeikasgassen, am-moniak en water. Naast afspraken over de inspanningen door de melkveehouderij zullen ook de bijdragen door de andere partijen worden vastgelegd.

Campina-Melkunie vindt het convenant ook van groot belang voor de veehouders. Campina wil in het convenant afspraken maken zodat melkveehouders meer mogelijkheden krijgen om milieumaatregelen in te passen in de bedrijfsvoering. Enerzijds doordat de veehouder inspraak krijgt in de volgorde waarin hij bepaalde maatregelen wil nemen, anderzijds doordat hij ook keuze krijgt in welke maatregelen hij neemt op zijn bedrijf. De som van de maatregelen van individuele veehouders moet blijven binnen de nog te formuleren totale milieubelasting voor de melkveehouderij.