De regio Zeeland presenteert als eerste regio van Nederland haar Regionale Energiestrategie (RES). Een plan om voor 2050 broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met de RES geeft Zeeland invulling aan het landelijk en Parijse Klimaatakkoord en draagt zij haar steentje bij aan de energietransitie.

In de RES staat hoe de regio Zeeland in de komende decennia overschakelt op schone energiebronnen en energie bespaart. Het plan is tot stand gekomen dankzij samenwerking van Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers. Zij werken allemaal samen onder de vlag van het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord.

Inhoud

De Zeeuwse ambitie is groot. Het plan beschrijft onder andere dat in Zeeland in 2050 alleen nog hernieuwbare energie wordt opgewekt, dat alle woningen energieneutraal zijn en dat het vervoer geen CO2 meer uitstoot. De focus voor het verduurzamen van woningen en gebouwen ligt vooral op isolatie, energiebesparing en het maken van doordachte keuzen. Elektrisch rijden is mogelijk door een elektriciteitsnet dat plaatsing van voldoende laadpalen mogelijk maakt. In samenwerking met de industrie zet de regio in op een groene waterstoffabriek. De bestaande waterstofvraag in Zeeland is al enorm groot.

Woordvoerder en voorzitter van het bestuurlijk RES kernteam, gedeputeerde Jo-Annes de Bat, benadrukt hoe belangrijk het voor Zeeland is om een gedragen plan te hebben voor deze energie- en klimaatopgave: “Duurzaamheid en rentmeesterschap zitten in het Zeeuwse DNA. Wij kijken nuchter naar de feiten en presenteren doelen en maatregelen die haalbaar, betaalbaar maar ook noodzakelijk zijn.”

Doorontwikkeling

De RES is een dynamisch proces; om de twee jaar zullen de besturen van gemeenten, provincie en waterschap de RES herzien. Op deze manier blijft de RES in de pas lopen met actuele technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De volgende stap is de vaststelling van de RES 1.0 door alle 13 Zeeuwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Als dit is gedaan, gaat deze naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Dan wordt ook de landelijke optelsom van alle regionale energiestrategieën gemaakt en berekend of hiermee de doelen uit het Klimaatakkoord bereikt worden. Wij zien dit met vertrouwen tegemoet. Wat volgt is een uitvoeringsplan met daarin een gedetailleerde kijk op welke maatregelen in welke volgorde uitgevoerd gaan worden. Ook in de uitvoering en doorontwikkeling werken partijen nauw samen in het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord. Want alleen door samenwerking kunnen we in Zeeland het Klimaatakkoord uitvoeren en de Zeeuwse ambitie waarmaken!