In het kabinetsstandpunt van april 2001 over maatschappelijk verantwoord ondernemen staat het voornemen om te komen tot een onafhankelijk kennis- en informatiecentrum dat actief informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verzamelt, analyseert en verspreidt. Het voornaamste doel van het kennis- en informatiecentrum is dan ook het bevorderen van kennis- en informatie-overdracht over MVO, zowel in de nationale als in de internationale context. Daarbij zal de onderlinge dialoog tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en burgers worden bevorderd en ondersteund. Omdat er al veel organisaties zijn die zich op een of ander wijze bezig houden met MVO, zal het kenniscentrum ook een coördinerende en doorverwijs functie krijgen.
Het centrum zal actief informatie aanbieden op het gebied van MVO aan middelgrote en kleine bedrijven en intermediaire organisaties, uit onderzoek blijkt daar de meeste behoefte te bestaan. Dit sluit ook aan bij de inzet van het kabinet om het MKB bewust te maken van de mogelijkheden die MVO biedt. Ook het inventariseren van goede voorbeelden uit de praktijk op het gebeid van MVO is een taak van het centrum, evenals het identificeren van witte vlekken in kennis op het gebied van MVO om op basis daarvan onderzoeksprogramma’s op te zetten. Voorts het initiëren en stimuleren van samenwerkingsverbanden gericht op sectoren en internationale productketens en het bieden van een platform voor dialoog.
Hoewel de primaire doelgroepen van het centrum ondernemingen, (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties zijn, moet ook de individuele burger met zijn vragen over MVO er terecht kunnen. Het centrum zal echter niet:
– een directe rol spelen in de ondersteuning van NGO’s en duurzame beleggers bij de beoordeling van grote (beursgenoteerde) bedrijven;
– een adviserende rol hebben naar consumenten, bijvoorbeeld door het verschaffen van informatie over specifieke producten;
– een ombudsfunctie hebben.
Het centrum zal een onafhankelijke organisatie zijn met een bestuur en een programmaraad.