BBL en Greenpeace België zijn beide lid van Kauri, een organisatie waar bedrijven en ngo’s elkaar ontmoeten. Kauri is voorstander van het Global Reporting Initiative (GRI) en stimuleert zijn ngo-leden deze weg op te gaan. GRI is een rapporteringssysteem dat de mogelijkheid verschaft zowel economische als ecologische en sociale bedrijfsprestaties op een vergelijkbare manier in kaart te brengen. GRI is een wereldstandaard geworden voor duurzaamheidsrapportering. Omdat het opstellen van het verslag toch wel wat inspanningen vergt, zijn het tot dusver hoofdzakelijk multinationale bedrijven die deze standaard volgen.

Volgens deze normen bevat een verslag de volgende informatie: minstens 28 welomschreven aspecten van het profiel van de organisatie, en minstens 10 prestatie-indicatoren waarvan minstens 1 uit elk van de volgende categorieën: economische prestatie-indicatoren, ecologische prestatie-indicatoren en sociale prestatie-indicatoren.

Intern werken aan duurzaamheid

Tijdens het opstellen van het verslag heeft de BBL dingen geleerd over zichzelf. Directeur Danny Jacobs: “Een belangrijk principe van GRI is de betrokkenheid van stakeholders. In de loop van de opmaak van ons duurzaamheidsverslag bleek dat wij vaak stakeholders betrekken, maar dat we dat niet systematisch doen en dat dit lang niet altijd even doordacht verloopt. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de toekomst.”

BBL stelt 35 mensen tewerk, stoot minder dan 100 ton CO2 uit en gebruikt minder dan 200.000 liter water per jaar. Zijn directe impact op people en planet is dus niet te vergelijken met die van grote bedrijven. De meerwaarde van een niet-gouvernemente organisatie ligt in haar invloed op de samenleving: bijsturing van het beleid, gedragsveranderingen enz. Er wordt aan gewerkt om deze dimensie te integreren in de GRI.

BBL wil zijn duurzaamheidsverslag op termijn integreren in zijn algemene jaarverslag. Het zal voorlopig als apart verslag raadpleegbaar zijn op de website. Het zal ook dienen als werkinstrument om intern te werken aan een duurzame organisatie.

Minder papier, stroom, gas en autokilometers

Ook Greenpeace België ziet een maatschappelijk verslag niet alleen als een transparantie-instrument naar alle stakeholders toe, maar als een inspiratiebron voor intern beleid. “Meten is weten”, zegt executive director Peter De Smet. “Op basis daarvan wordt een beleid ontwikkeld.” Concreet besloot Greenpeace zijn eigen milieu-impact te verkleinen door het aantal bladzijden van hun gedrukt magazine te verminderen.

Waarom juist voor deze maatregel werd gekozen, wordt duidelijk wanneer men enkele cijfers bekijkt over de milieuprestaties van Greenpeace België:

– Het elektriciteitsverbruik per mÃ??bedraagt een vijfde (21 %) van een referentiekantoorgebouw in het Brussels gewest .

– Het aardgasverbruik per mÃ?? bedraagt drie vijfden (59 %) van een referentiekantoorgebouw in het Brussels gewest.

– 890.000 km van de in totaal ruim een miljoen kilometer verplaatsingen (woon-werk- en dienstverkeer) werden afgelegd met openbaar vervoer, per fiets of te voet.

– Door de zeer lage emissies voor energie en transport, blijkt uiteindelijk het gebruik van papier (100% postconsumptierecyclage) het hoogste percentage aan emissies van broeikasgassen op te leveren met 174 ton CO_2 of 52 % van de totale emissies.