De waterschappen Zeeuwse eilanden, Aa en Maas, Regge en Dinkel, en Brabantse Delta gaan in september van start met het pilotproject “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Waterschappen”. Het waterschap Brabantse Delta is de penvoerder van het project, ingenieursbureau DHV begeleidt en het programmabureau Leren voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt dit initiatief met advies en ongeveer € 80.000,-.

Doel van het pilotproject is het ontwikkelen van een MVO-instrument dat toegevoegd kan worden aan het instrument van benchmarking die waterschappen landelijk toepassen. Daarnaast is bewustwording en inbedding van MVO binnen de individuele waterschapsorganisaties het tweede doel.

De benchmark methode is een reguliere werkwijze voor de waterschappen om zich op allerlei terreinen te vergelijken (op beleidsontwikkeling, financiën en werkprocessen) om vervolgens verbeteringen door te voeren.

Na de bedrijfsvergelijking worden specifieke leerprocessen opgestart waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring binnen de betrokken waterschappen. Hiermee krijgen waterschappen inzicht in de best-practice(s) op deze terreinen én ondersteunen ze elkaar bij concrete, stapsgewijze leer- en verbeterprocessen.