Begin 2005 heeft ISO (International Organization for Standardization) duidelijke doelstellingen geformuleerd voor de richtlijn ISO 26000. De belangrijkste zijn:

het operationaliseren van MVO;
het identificeren en erbij betrekken van stakeholders;
het vergroten van de geloofwaardigheid van rapportages en claims op het terrein van MVO;
het bevorderen van gemeenschappelijke terminologie op het terrein van MVO.
1. Het operationaliseren van MVO
De ISO-werkgroep on Social Responsibility denkt hard na over hoe internationale verdragen, conventies en principes op het terrein van MVO vertaald kunnen worden naar de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties. Gestreefd wordt naar internationale consensus over wat MVO betekent en welke MVO-onderwerpen organisaties zouden moeten oppakken.

2. Het identificeren en erbij betrekken van stakeholders
Voor dit aspect van MVO bestaan relatief weinig hulpmiddelen, hoewel er veel vraag naar is. Er leven bijvoorbeeld ideeën over een stakeholdersplan. Een dergelijk plan helpt om stakeholders systematisch te identificeren en te prioriteren en vervolgens met hen te communiceren. Deze ideeën waren zelfs vernieuwend voor grote bedrijven die koploper op het MVO-terrein zijn. ISO 2006 kan hierin veel betekenen.

3. Het vergroten van de geloofwaardigheid van rapportages en claims op het terrein van MVO
ISO 26000 is niet bedoeld voor certificatie en levert geen externe erkenning op. Indien de adviezen uit ISO 26000 worden opgevolgd, zal dat echter de geloofwaardigheid van MVO-rapportages vergroten. Het navolgen van het hoge ambitieniveau van ISO 26000 zal leiden tot ‘erkenning’ bij de stakeholders. Zo kan ISO 26000 wel degelijk de betrouwbaarheid van claims vergroten.

4. Het bevorderen van gemeenschappelijke terminologie op het terrein van MVO
Er bestaat (inter)nationaal nogal verwarring over de interpretatie en implementatie van MVO-principes en -onderwerpen. De internationale werkgroep heeft dan ook al flink wat termen aangewezen die gedefinieerd zullen worden. ISO 26000 kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.

Kortom, ISO 26000 heeft betekenis voor organisaties die ondersteuning willen bij MVO, internationale wet- en regelgeving proberen te vertalen naar de eigen organisatie en zoeken naar praktisch advies voor het identificeren en betrekken van stakeholders. Als toekomstige gebruikers van deze richtlijn worden vaak ‘beginners’ op het terrein van MVO gezien en/of het midden- en kleinbedrijf. Maar het voorbeeld van een handig stakeholderplan laat zien dat ook voor grote koplopers er nieuwe inzichten en winst met ISO 26000 vallen te behalen.