De VU voelt zich vanuit haar traditionele oriëntatie op normen en waarden sterk betrokken bij de maatschappij en wil haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening laten bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van een samenleving waarin duurzame ontwikkeling centraal staat. Het nieuwe centrum stelt zich tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling en invoering van een integrale strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen . Dat betekent dat de onderzoekers zogenoemde ‘best practices’ voor ondernemingen zullen specificeren en toetsen door te kijken naar economische, sociale en milieuaspecten vanuit een geïntegreerde aanpak, waarbij in principe alle faculteiten worden betrokken. Er is voor een inter- en transdisciplinaire aanpak gekozen om verantwoord ondernemen van zoveel mogelijk wetenschappelijke en maatschappelijke invalshoeken te kunnen belichten. Onderzoek en training vinden plaats in een realistische omgeving: het Cido krijgt onder meer een ‘incubator’-functie voor startende ondernemingen.

vervolg op pagina 3

Daarbij aansluitend wil het centrum de commerciële exploitatie van kennis via duurzaam ondernemen bevorderen en cursussen en trainingen op dit gebied aanbieden.

Prof. dr Joske Bunders, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving, zal vanmiddag bij de opening van het academisch jaar een voordracht houden over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol die de Vrije Universiteit daarin wil vervullen. Om haar visie over de noodzaak van een geïntegreerde aanpak te staven, heeft zij een onderzoek laten doen door het Nipo onder 147 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, 66 topondernemers en 99 commissarissen. Daaruit blijkt nog eens duidelijk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen vaste voet heeft gekregen in het Nederlandse bedrijfsleven. Veel ondervraagden staan positief tegenover maatschappelijk verantwoord ondernemen , zelfs als dat gedefinieerd wordt als ‘strategie die de kernactiviteiten van de onderneming bepaalt’. Het stijgend aantal klanten dat de maatschappelijk verantwoorde activiteiten waardeert, is volgens de ondervraagden de belangrijkste drijvende kracht achter het ontstaan van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Acties van antiglobalisten spelen volgens hen nauwelijks een rol. Slechts een enkeling noemt maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘een modekreet’.

De commissarissen dichten zichzelf een belangrijke rol toe bij verantwoord ondernemen : 96% vindt dat hun rol en visie hierbij ‘een belangrijke rol speelt’. 74% van de directeuren is het daarmee eens. Maar de directeur blijft de belangrijkste stimulator. 92% van de directeuren en 96% van de commissarissen onderschrijft dat.

Er zit een verrassende tegenstelling in de resultaten van het Nipo-onderzoek. Bijna 60% van de directeuren en 80% van de commissarissen denkt dat verantwoord ondernemen een lager bedrijfsresultaat oplevert, maar niet in het eigen bedrijf. Ook zal de huidige malaise op de beurzen, is de verwachting van 69% van de directeuren en 58% van de commissarissen, slecht zijn voor de verdere ontwikkeling van verantwoord ondernemen .