Wat betekent MVO voor een organisatie als het waterschap?
In economisch opzicht heeft de waterschapswereld al jaren een traditie van bedrijfsvergelijkingen die inzicht bieden op dit onderdeel. Op ecologisch en sociaal-cultureel gebied kent vrijwel elk waterschap wel verschillende initiatieven maar of, en zo ja, in hoeverre er sprake is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nu nog onduidelijk. Dit hangt samen met de onduidelijkheid over de specifieke betekenis van MVO voor waterschappen.

Voordelen van het pilotproject zijn divers:

elk waterschap werkt aan contextueel waterbeheer. Dit betekent dat de omgeving waarin het waterschap functioneert centraal staat bij de afwegingen die het waterschap maakt bij de uitoefening van zijn taak. Het project draagt bij aan het in kaart brengen van het vermogen van het waterschap om als “waterautoriteit” in te spelen op de ons omringende en steeds veranderende maatschappij;
het project geeft aan wat MVO voor waterschappen in kan houden en specifiek hoe waterschappen thans op dat gebied presteren;
het project maakt het voor de deelnemers mogelijk om op basis van gelijkwaardigheid MVO ervaring op te doen, kennis uit te wisselen en gezamenlijk hetzelfde leerproces door te maken;
het project bundelt al geïnventariseerde of nog te inventariseren MVO thema’s en prestatie-indicatoren;
veel MVO thema’s hebben (potentiële) communicatie waarde, middels de pilot kan hier beter op gestuurd worden;
de bedrijfsvergelijking MVO bevordert de transparantie op dit vlak op een positieve manier;
de Unie heeft aangegeven te werken aan één alles omvattende bedrijfsvergelijking. De resultaten en ervaringen van de pilot MVO wil men daarvoor als toegevoegd instrument benutten.

Opbouw van het pilot-project
Een van de belangrijkste doelen van het project is: bewustwording. Bewustwording van de wijze waarop waterschappen omgaan met hun maatschappelijke rol en welke invloed is uit te oefenen. Binnen de waterschappen zijn 3 verschillende partijen te onderscheiden met een eigenstandige MVO rol:medewerkers, directie en bestuur.

In het pilot project worden de 3 partijen steeds betrokken op een wijze die het beste past bij hun rol. Eind 2005 hebben bij de deelnemende waterschappen de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij een afvaardiging van medewerkers, directie en bestuurders uitleg hebben gekregen over MVO. Daarbij zijn ze bevraagd om aan te geven welke MVO-thema’s zij als belangrijkste zien.

Nu begin 2006 is de projectgroep bezig de reacties te verwerken. De projectgroep toetst de lijst vervolgens met de belangrijkste MVO-thema’s aan een aantal belangrijke interne en maatschappelijke belanghebbenden (stakeholders). Doel is een “top 15” van thema’s die zowel door waterschappen als belanghebbenden belangrijk gevonden worden.

Vervolgens zal de projectgroep voor elk prestatie-indicatoren definiëren die een betrouwbaar beeld geven van de prestaties van waterschappen als het gaat om MVO.

Medio 2006 vindt een eerste ‘prestatiemeting’ plaats bij de deelnemende waterschappen. Na evaluatie van de resultaten, zal het project zich verder richten op de leereffecten. Wij houden u op de hoogte.

Uit: Nieuwsbrief Leren voor Duurzame ontwikkeling, maart 2005