De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de Commissie) publiceerde gisteren (21 februari) een consultatiedocument met voorstellen voor actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). Deze publicatie vormt het startsein voor de consultatieperiode waarin alle schragende partijen, andere  stakeholders en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent  actualisatie van de Code. De consultatieperiode duurt acht weken en eindigt op 17 april 2022. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een actualisatie van de Code. De actualisatie is vooral nodig vanwege de grotere nadruk op ESG en duurzame corporate governance.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code: “In de jaren sinds de laatste herziening van de Code in 2016 zijn er op het gebied van corporate governance een aantal belangrijke ontwikkelingen waar te nemen, zoals de grotere nadruk op ESG en duurzame corporate governance. Van vennootschappen wordt steeds meer verwacht dat zij inzicht geven in hoe zij rekening houden met ESG-factoren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen, een veranderende tijdgeest en enkele wetswijzigingen zijn aanleiding geweest voor de Commissie om in overleg met de schragende partijen voorstellen te doen voor het actualiseren en nader duiden van de Code. Het voorstel tot actualisatie richt zich met name op de gebieden lange termijn waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders, en is nadrukkelijk geen volledige herziening van de
Code.”

De Commissie doet dit voorstel tot actualisatie om de Code actueel, toekomstgericht en relevant te houden. Uit gesprekken die de Commissie heeft gehad met schragende partijen, bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen en andere belanghebbenden bleek dat behoefte bestaat aan bijstelling van de Code op het terrein van lange termijn waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders.

In de afgelopen jaren heeft de aandacht voor ESG-factoren (Environmental, Social & Governance) een hoge vlucht genomen. De Commissie ziet integratie van ESG-factoren in de strategie van ondernemingen als een belangrijk kenmerk van lange termijn waardecreatie. Ondernemingen ervaren een toenemende druk om gedetailleerder en betekenisvoller te rapporteren over hun inspanningen op het terrein van duurzaamheid en de resultaten daarvan. De voorstellen in het consultatiedocument beogen de vennootschap houvast en richting te geven bij de invulling van het begrip lange termijn waardecreatie en de wijze waarop aan de daarmee samenhangende stakeholdersdialoog vorm en inhoud kan worden gegeven

Consultatiereactie indienen

De consultatieperiode duurt acht weken, van 21 februari tot en met 17 april 2022. U kunt uw reactie tot en met 17 april 2022 sturen aan: secretariaat@mccg.nl. Uw reactie zal na afloop op de website van de Commissie worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben.