Het forum moet de ontwikkeling van mvo bevorderen op Europees niveau, onder andere via gedragscodes, standaarden en procedures voor controle en verslaglegging. Het forum moet in 2004 verslag uitbrengen, op basis waarvan de Commissie besluiten zal nemen. Wetgeving wordt daarbij niet uitgesloten.

VNO-NCW is voorstander van mvo, maar vindt dat de Commissie onvoldoende onderkent dat mvo per definitie een zaak is die door ondernemingen zélf moet worden vormgegeven. De Commissie is daarnaast te veel gericht op de Europese arbeidsverhoudingen, een terrein dat al sterk door wetgeving wordt bepaald. VNO-NCW heeft ook twijfels over de samenstelling van het forum; het bedrijfsleven dreigt een ondergeschikte rol te gaan spelen.