Ondernemingen in de mode- en textielbranche die dat nog niet hebben gedaan moeten hun huidige business modellen ernstig gaan heroverwegen. Innovaties, maatschappelijke vraagstukken en een veranderde economische realiteit leiden in rap tempo tot grote veranderingen en dat betekent voor veel bedrijven dat strategische heroriëntering noodzakelijk is. Ook voor MODINT betekent dit veranderen.

Momenteel domineert in de mode het proces van afprijzing op afprijzing de sector. Dit levert steeds minder rendement op en zet marktaandelen onder sterke druk. Dat model is niet veel langer houdbaar. Het gaat ook voorbij aan de echte uitdagingen waarvoor de branche staat: de veranderende vraag en rol van de consument, andere distributiepatronen als gevolg van de toegenomen digitalisering en sterke maatschappelijke druk met betrekking tot productieomstandigheden in sommige landen. “Het roer moet om, het is tijd voor nieuwe businessmodellen”, aldus voorzitter Han Bekke van MODINT, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. 

“Ook voor MODINT betekent dit veranderen”, zegt algemeen directeur Patric Hanselman. MODINT kent een voor brancheorganisaties bijzonder verdienmodel, waarbij de collectieve belangenbehartiging grotendeels wordt gefinancierd uit de opbrengsten van verschillende soorten dienstverlening aan de leden. MODINT ziet de verschuivingen in de branche ook sterk terug in de vraag naar de verschillende soorten dienstverlening. Er is veel vraag naar ondersteuning op het gebied van verduurzaming, nieuwe financieringsvormen, innovatie en de vertaling ervan naar nieuwe businessmodellen. MODINT gaat de komende periode versterkt inzetten op deze thema’s. Maar tegelijkertijd is de harde realiteit ook dat de inkomsten op andere onderdelen teruglopen met het afscheid van medewerkers tot gevolg. 

Verduurzaming van de sector
De verdere verduurzaming van de sector staat in 2014 onverminderd hoog op de agenda. Modint blijft bedrijven oproepen het plan van aanpak Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector* te onderschrijven. En om deel te nemen aan een van de twaalf werkgroepen, die binnenkort van start gaan. Het plan raakt niet alleen onderwerpen als veiligheid of kinderarbeid in lage lonenlanden, maar ook chemicaliën en duurzame grondstoffen zoals biologisch katoen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de inkooppraktijk van bedrijven. Samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden is essentieel om de noodzakelijke resultaten te kunnen bereiken. Han Bekke, roept overheden, belangrijke inkopers van textiel en bedrijfskleding, op ook hun verantwoordelijkheid te nemen en het aan te durven daarbij grensverleggend te opereren. 

Financiering
Binnen het creditmanagementbedrijf van Modint zijn de nieuwe marktomstandigheden en veranderende businessmodellen duidelijk voelbaar. Verticalisering en digitalisering verschuiven het incassoprofiel naar B2C, maar ook maatschappelijk verantwoord incasseren doet zijn intrede om de almaar stijgende kosten van juridische procedures te voorkomen. Deze trends zijn ook zichtbaar in andere branches en dat biedt MODINT kansen om het brancheconcept ook breder te introduceren. “Daarom gaan we ons in 2014 voorbereiden op een nieuwe IT-omgeving in een aangepaste organisatie, om daarmee ook andere markten te gaan bedienen”, aldus Frans van der Hoorn, directeur Credit & Finance. Ook in Duitsland, België en Denemarken blijft Modint actief met het aanbieden van financiële brancheconcepten. Daarnaast volgt MODINT de ontwikkelingen op het gebied van kredietunies, teneinde te kunnen anticiperen op alternatieve vormen van financiële participatie als verbindingsfactor in de nieuwe next-level vereniging. 

Innovatie in de sector
Onder de titel “CLICK|Next Fashion” zal de innovatieagenda voor de Modesector worden gerealiseerd. Daarbij representeert MODINT de modebedrijven in een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Inmiddels lopen een aantal projecten, onder andere op het gebied van draagbare technologie (“crafting wearables”) en logistiek (“bundelen bij de bron”) . Voor de tapijt en textiel producerende leden van Modint worden innovatieprogramma’s gericht op ontwikkeling van nieuwe product/markt combinaties voortgezet. In april wordt een speciale dag georganiseerd, waar de resultaten van de afgelopen jaren worden gepresenteerd en worden de toekomstige innovatiethema’s bepaald. Speciale aandacht zal daarbij worden geschonken aan de snelle ontwikkelingen met betrekking tot 3D printing.

Nieuwe businessmodellen
MODINT merkt een sterke toename in belangstelling voor activiteiten die te maken hebben met de grote veranderingen om ons heen. Het biedt veel nieuwe kansen voor bedrijven. Maar daarvoor zullen bestaande businessmodellen moeten worden ingeruild voor nieuwe. Een belangrijke reden waarom het tweede Nationale Modecongres in het teken zal staan van het verleggen van grenzen. Het Nationale Modecongres wordt gehouden op 27 maart en wordt georganiseerd in samenwerking met CLICK|NextFashion. 

*Het plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector werd vorig jaar door de brancheorganisaties Inretail, MODINT en VGT aangeboden aan Minister Ploumen.