Overheden en bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk gaan gezamenlijk werken aan een verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein. Op woensdag 9 maart hebben Havenschap Moerdijk, provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta en de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) daarvoor een samenwerkingsverklaring getekend.

Binnen het samenwerkingsverband ‘Duurzame Verbindingen Moerdijk’ werken provincie, gemeente, Havenschap, Rijkswaterstaat, het waterschap en de bedrijven gezamenlijk aan plannen en projecten die het haven- en industrieterrein verder verduurzamen. De nieuwe samenwerking loopt tot 2030 en is een vervolg op een eerder programma van Duurzame Verbindingen Moerdijk, dat in 2015 afliep.

Met de nieuwe samenwerking zetten de partners onder meer in op het verminderen van de CO2-emissie en een reductie van de ecologische footprint. Nu al komt 4,7% van alle duurzame energie in Nederland uit Moerdijk. De deelnemers aan Duurzame Verbindingen Moerdijk willen de energievoorziening verder verduurzamen en meer energie besparen. Zo wordt bijvoorbeeld gerekend aan de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het EnergyWebXL: een netwerk van duurzame verbindingen op en in de omgeving van het haven- en industrieterrein, waarmee (rest-)warmte van bedrijven op het industrieterrein beter wordt benut.

Duurzame Verbindingen Moerdijk werkt aan een toonaangevend duurzaam haven- en industrieterrein.
Ook op andere terreinen liggen er belangrijke opgaves voor het haven- en industrieterrein. Want werken en groeien aan de rand van drie woonkernen, in een landschappelijk bijzondere, maar kwetsbare omgeving, daarvoor zijn innovatieve, integrale oplossingen vereist. De partners werken daarom met gezamenlijke projecten en initiatieven aan het versterken van de biodiversiteit. Zij denken onder meer na over manieren om waterkringlopen te sluiten en nog beter, efficiënter en klimaatbestendiger met water om te gaan. In het samenwerkingsverband wordt ook nagedacht over slimme manieren om geluid te reguleren en wordt gewerkt aan een gezamenlijke monitoring van de effecten van alle activiteiten op het haven- en industrieterrein.

Havenstrategie Moerdijk 2030: groeien in balans.
Duurzame Verbindingen Moerdijk (2016-2030) draagt bij aan de uitvoering van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Daarin is afgesproken dat groei van de haven in balans gebeurt met natuur, milieu en omgeving. Met de samenwerking tot 2030 spreken partners af krachten te bundelen en samen te werken aan de gezamenlijke ambities. Dat vergroot het succes van de maatregelen die natuur en milieu moeten versterken en het helpt ondernemers hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. In vierjaarlijkse uitvoeringsprogramma’s krijgen plannen en projecten van Duurzame Verbindingen Moerdijk concreet vorm. Het eerste uitvoeringsprogramma loopt van 2016 tot 2020.

Bekijk het filmpje dvm