Senior Strategisch Beleidsadviseur Duurzaamheid (Innovatie & Economie)

  • Dienstverband
  • Amsterdam

Gemeente Amsterdam

In de functie van Senior Strategisch Beleidsadviseur Duurzaamheid (Innovatie & Economie) buig jij je over in- en externe strategische vraagstukken rondom het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen middels innovatie en het toewerken naar een nieuwe economie. Komende jaren is versnelling in transities cruciaal, van strategie naar uitvoering. Je bent in staat om strategisch beleid vorm te geven en daarbinnen te prioriteren . Je zorgt er vervolgens voor om deze strategische prioriteiten samen met alle partners waaronder het Rijk verder te brengen richting uitvoering.

Je bent hierbij scherp op het signaleren en analyseren van externe ontwikkelingen die voor ons van strategisch belang zijn. Strategische vraagstukken worden door jou gesignaleerd, geanalyseerd en gepresenteerd met jouw ideeën en oplossingen waarbij realiteit en vernieuwing samengaan. Je bent in staat om de balans te bewaken tussen inhoud en relatie. Daarnaast hanteer je een integrale benadering in duurzaamheid in relatie tot andere domeinen.

Je coördineert en bewaakt het overzicht over een aantal geprioriteerde innovatieonderwerpen en vertaalt deze in samenwerking met andere directies naar een stedelijke/regionale uitvoering. Ook bouw je samenwerkingen op met partijen in de regio (vooral binnen het industriële cluster Noordzeekanaalgebied), om te werken aan een groene, gezonde en duurzame stad voor alle Amsterdammers.

Samen met andere directies zoals Economische Zaken en Digitalisering & Innovatie werk je aan het ontwikkelen van een visie op brede welvaart en hoe de verschillende disciplines zoals duurzaamheid, economie, innovatie en kansengelijkheid elkaar hierbij gaan versterken en versnellen. Je werkt daarbij ook aan het vertalen naar de uitvoering en het richten van de samenwerking intern en met partners in de stad.

Dit doe je op een gemiddelde dag

  • Je werkt met enkele collega’s vanuit Economische Zaken en Digitalisering & Innovatie aan een besluitvormend stuk richting het college van B&W over het opstellen van een Stedelijke Innovatieagenda voor het onderdeel duurzaamheid.
  • Je hebt met je mede-strategen uit het team een sessie waarbij enkele onderwerpen waar collega’s mee bezig zijn worden uitgediept zoals de lobbyprioriteiten richting het Rijk en Europa. Met deze collega’s besluit je hoe je de gezamenlijke projecten tot uitvoering kunt brengen.
  • Je levert namens de afdeling duurzaamheid input op een uitvoeringsagenda vanuit een ander domein om de samenhang tussen de domeinen te versterken en waar nodig strategische keuzes te maken ten behoeve van onze langere termijn doelen.
  • Je voert een gesprek met iemand vanuit de provincie Noord-Holland over de regionale Cluster Energie Strategie NZKG om gezamenlijk richting het Rijk op te kunnen trekken.
  • Je leidt een sessie over duurzaamheid, innovatie & nieuwe economie met collega’s uit verschillende directies met als doel tot een gezamenlijk strategisch advies te komen over een gedeelde aanpak ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Zij werkt in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten en brengt daarbij kennis in over stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau van portiek tot metropool.

Team Strategie is een van de acht teams binnen de Afdeling Duurzaamheid. Zij draagt bij aan de uitvoering van de drie duurzame transities: energie, circulaire economie en een groene, gezonde stad. Zij doet dit:

  • door op de korte termijn afdelingsbrede beleidsinstrumenten te ontwikkelen en in te zetten, om impact op de (middel)lange termijn te borgen;
  • door op de middellange termijn (2025) de regie te voeren op een organisatiebrede borging en opschaling van duurzaamheid in alle werkzaamheden;
  • ten behoeve van integrale sturing op de overkoepelende duurzaamheidsdoelen voor de lange termijn (tot 2050).

Team strategie heeft als doel in 2030 een kantelpunt te hebben bereikt waarin duurzaamheid het nieuwe normaal is geworden. Dit betekent dat in 2030 duurzaamheid in de gehele ambtelijke organisatie ingebed is in de uitvoering. Hiernaast redeneren we terug vanaf 2050 om concreet te maken welke (aanvullende) doelstellingen nodig zijn om de gestelde ambities te behalen.

Meer informatie/solliciteren: werkenbij.amsterdam.nl.