Programmaleider Circulair Bouwend Zuid Nederland

  • Dienstverband
  • Maastricht

Provincie Limburg

De drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vormen gezamenlijk de tweede economie van Nederland. Het programma Circulair Bouwend versnelt de transitie naar een duurzame en circulaire bouw voor en vanuit Zuid-Nederland. Het programma richt zich op het samenbrengen en samenwerken van het gehele ecosysteem van marktpartijen, overheden, onderwijs en kennisinstellingen voor een circulaire bouweconomie op de schaal van Zuid-Nederland. Binnen ENZuid werkt dit ecosysteem reeds samen vanuit de bestaande acht triple helix regio’s, de drie provincies en de Regionale Ontwikkel Maatschappijen In Zuid-Nederland. Deze structuur is de basis voor het programma Circulair Bouwend.

Wij richten ons nadrukkelijk op de economie van Zuid Nederland voor de bouwsector en de bouwtoeleverende sector in verbinding met de maakindustrie. Een circulaire en duurzame aanpak voor de bouw biedt antwoorden op de grote bouwopgave in relatie tot uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en fossiele grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur), economische en sociale ontwikkelingen (brede welvaart).

Het programma brengt vraag en aanbod bij elkaar, ontwikkelt nieuwe ecosystemen (coalities), neemt belemmeringen weg en stimuleert meerdere ontwikkelroutes. Dit doet het programma voor en vanuit Zuid-Nederland met perspectief op nationale en grensoverschrijdende samenwerking (Nederland, België, Duitsland). Met het programma wordt gezamenlijk slagkracht en uitvoeringskracht ontwikkeld zodat we goed gepositioneerd zijn voor de landelijke en Europese middelen en netwerken.
Het programma richt zich expliciet op het coördineren hiervan door het versterken van bestaande regionale netwerken en organisaties, gezamenlijk opschalen van resultaten uit eerdere initiatieven, het leren van lopende initiatieven en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven (grotere baanbrekende doorbraakprojecten). We maken gebruik van de aanwezige kennis in de regio deze te verbinden te versterken (en te positioneren).

Circulair Bouwend is een uitvoeringsprogramma dat een projectportfolio ontwikkelt om de programmadoelen te realiseren. We kiezen voor vier themalijnen, gekoppeld aan specifieke uitdagingen en kansen in Zuid Nederland.
Elk themalijn is uitgewerkt als een programmalijn met concrete KPIs. Het gaat om de volgende themalijnen Grondstoffen/materialenhubs, toekomstbestendige korte ketens biobased bouwmaterialen, nieuwe business- en financieringsmodellen en bouwprojecten. Voor elk van deze themalijnen worden programmaleiders vanuit de respectievelijke regio’s aangesteld en is een programmamanager aangesteld bij ENZuid. De regio Limburg is verantwoordelijk voor de programmaleider grondstoffen/materialenhubs.

Dit doet een programmaleider Circulair Bouwend

De functie is tweeledig:

1. Programmaleider Grondstoffen/materialenhubs Zuid Nederland (0,4 fte)
Hergebruik en recycling van materialen en grondstoffen zijn belangrijke circulaire strategieën, ook voor de bouw. Hoe zorg je dat nieuwe activiteiten en diensten op dit vlak succesvol van de grond komen, met voldoende schaal en kwaliteit?
In de functie van programmaleider grondstoffen/materialenhubs sta je aan de lat om in nauwe samenwerking met het programmateam circulair bouwend Zuid Nederland, maar vooral ook met externe partners in Zuid Nederland deze themalijn verder uit te werken tot concrete projecten en projectontwikkelingen. Het werkgebied betreft de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg betreft en de werkzaamheden zijn gerelateerd aan de programmalijn grondstoffen en materialen hubs. In je rol als programmaleider binnen het programma wordt je ook aangestuurd vanuit het circulair bouwend programma Zuid Nederland.

Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en verbinden van de ecosystemen, andere partners en hun achterban binnen Circulair Bouwend op het betreffende thema en concrete projecten. Je bent verantwoordelijk voor het integraal realiseren van de afgesproken themaresultaten binnen de gestelde kaders.

Het gaat onder andere om:

  • Het ontsluiten van regionale hubs;
  • Het ontwikkelen van projecten gericht op de data waardeketen (Dynamische data (uitwisseling) op de kwaliteit en kwantiteit van materialen en producten en op de economische waarde van materialen en producten);
  • Verbinden en ondersteunen Human Capital initiatieven aangesloten op opschalings-programma’s SPARK;
    Aansluiting bouwmaterialenakkoord Rijk;
  • Ontwikkelen en implementeren inkoopcriteria secundaire materialen en producten;
    Aansluiting TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy.

2. Programmaleider Circulair Bouwend Programma – Limburg (0,4 fte)
Als programmaleider Circulair Bouwend Programma – Limburg coördineer je in algemene zin dat Limburgse stakeholders (marktpartijen, overheden, Brightlandscampussen, onderwijs en kennisinstellingen) betrokken zijn bij en verbonden zijn met het totale circulair bouwend programma.
Daarbij gaat het om het mee helpen genereren, stimuleren, werven en ontwikkelen van Limburgse projectideeën in samenwerking met de andere programmapartners binnen het programma, zodat ook gezamenlijk de slagkracht en uitvoeringskracht in Limburg verder wordt ontwikkeld.
Het werkgebied is met name de provincie Limburg, maar de werkzaamheden hebben betrekking op alle programmalijnen die onder Circulair Bouwend Zuid Nederland vallen.
Om dit goed te doen beweeg je gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie en schakel je zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Je bespreekt de voortgang maandelijks in een gezamenlijk overleg met de triple helix organisaties ESZL, Keyport, Crossroads en Provincie Limburg.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Economie & Innovatie

Functioneel ben je onderdeel van de Provincie Limburg en word je aangestuurd door het clustermanagement Economie & Innovatie
Voor het gedeelte programmaleider Grondstoffen/materialenhubs Zuid Nederland word je inhoudelijk aangestuurd door het management van het circulair bouwend programma Zuid Nederland.

Voor het gedeelte programmaleider Circulair Bouwend Programma – Limburg word je inhoudelijk aangestuurd door een stuurgroep van triple helix organisaties, ESZL, Keyport en Crossroads en de Provincie Limburg.

Meer informatie/solliciteren: www.limburg.nl.