Grondstoffenregisseur Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Amsterdam

MRA

Binnen het Circulaire Economie-programma werkt de MRA aan het regionaal sluiten van materiaalkringlopen. Het doel daarvan is om waardeverlies van materialen te voorkomen, de milieu-impact van onnodige logistieke bewegingen te verlagen en regionale werkgelegenheid te stimuleren. Daarbij werken MRA-overheden regionaal samen om te komen tot het daadwerkelijk sluiten van deze kringlopen.

Er zijn enkele kansrijke materiaalstromen geïdentificeerd waarop het regionaal sluiten van kringlopen mogelijk is. Daarbij gaat het onder meer om textiel, plastic, luiers, bio-grondstoffen, bedrijfsafval en materiaalstromen uit de bouw. Voor een aantal van deze stromen worden op dit moment initiatieven uitgewerkt om te komen tot het sluiten van deze kringlopen.

Werkzaamheden

Je rol is om – in afstemming met vertegenwoordigers van regionale overheden en vertegenwoordigers van andere relevante stakeholders – richting te geven aan de geformuleerde ambities en de lead te nemen bij de uitvoering van de in de MRA Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2024 geformuleerde acties.

Concreet gaat het daarbij om:

  • Het bouwen aan een circulaire textielketen op MRA niveau, waarbij publieke en private partijen de krachten bundelen om de koploperspositie die de regio op dit terrein heeft verder te versterken door het aanjagen van sorteer- en verwerkingscapaciteit.
  • Het ondersteunen van Meerlanden bij het realiseren van recyclecapaciteit in de MRA voor luiers.
  • Het voorbereiden van een regionaal grondstoffenakkoord, waarin alle partijen in de regio die actief zijn op het gebied van afval en grondstoffen afspraken maken over waar inzet nodig is, waar inzet voldoende is en met welke partijen samengewerkt moet worden.
  • Het opstellen van een plan van aanpak op MRA niveau voor bedrijfsafval.

De organisatie

Met ruim 18.000 collega’s zorgen ze ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven zij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. Ze willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. Ze koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor hun organisatie én hun stad.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Meer informatie/solliciteren: www.linkedin.com.