De 2 moties zijn:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de code-Tabaksblat de positie van aandeelhouders heeft versterkt; van mening dat bevorderd dient te worden dat aandeelhouders bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de bedrijven waarin zij participeren; verzoekt de regering, de bijdrage van aandeelhouders aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (of het gebrek daaraan) te onderzoeken, daarbij in het bijzonder de bestaande code-Tabaksblat tegen het licht te houden en zo mogelijk voorstellen te doen om de code-Tabaksblat te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in veel ketens het een groot probleem blijft dat onduidelijk is waar en onder welke omstandigheden producten worden gemaakt; overwegende dat het wenselijk is dat consumenten inzage krijgen in de herkomst van producten en in de omstandigheden waaronder producten zijn gemaakt; verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de invoering van een zorgplicht voor bedrijven bij hun operaties in het buitenland, gebaseerd op naleving van internationale verdragen, zodat Nederlandse bedrijven naar redelijkheid en billijkheid verplicht worden, er zorg voor te dragen dat de producten die zij internationaal inkopen, zorgvuldig zijn geproduceerd, onder meer zonder schending van arbeidsrechten, mensenrechten en illegale (milieu- )praktijken, en gaat over tot de orde van de dag.