De onafhankelijke jury van het BIM is samengesteld uit vertegenwoordigers van 14 instellingen of organismen (zoals universiteiten, ministeries, milieubeschermingsorganisaties en de Europese Commissie). De beslissing is onder meer gebaseerd op de onderzochte kwaliteit van de twee sleutelelementen in het milieubeheer van de kandidaat-onderneming. Het gaat hier in de eerste plaats over de milieuanalyse, waarin de milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten onder de loep worden genomen, alsook de organisatiestructuur die de mogelijkheden tot verbetering bepaalt. Het tweede element is het milieuprogramma, met daarin de specifieke doelstellingen en acties waartoe de onderneming beslist met het oog op het verbeteren van de milieuprestaties.

Triodos Bank als voorbeeld

In functie van de beoordeling beslist de jury al dan niet het label toe te kennen en, zo ja, één, twee of drie sterren aan het gegeven label toe te voegen. De jury besliste om o.a. Triodos Bank het label -Ecodynamische onderneming’ met twee sterren toe te kennen. Van de 55 ondernemingen die tot op heden een label verdienden, kreeg slechts een vierde een label met twee sterren. Deze onderscheiding beloont een reeks positieve keuzes van de bank in het voordeel van het milieu en, meer algemeen, de duurzame ontwikkeling. De belangrijkste keuzes die de goedkeuring van de jury in de wacht sleepten, zijn de strategische keuzen met betrekking tot de kern van de activiteiten van de bank, te weten de duurzame financiële producten en diensten die de bank aan de samenleving aanbiedt (bijna een derde van haar kredieten financieren aldus projecten in de milieusector). Een ander element dat door de jury positief werd gewaardeerd, is het concrete engagement van de meeste leveranciers en onderaannemers van de bank in het voordeel van het milieu (het samenvoegen en bundelen voor verzending van Triodosbericht en een heel pak mailings van de bank wordt bijvoorbeeld gedaan door -La Ferme Nos Pilifs’, een onderneming voor aangepast werk die zelf gelabeld is als -Ecodynamische onderneming’).

Deze keuzes gaan over de onrechtstreekse impact van de activiteiten van Triodos Bank op het milieu, die verhoudingsgewijs belangrijker is dan de rechtstreekse impact op het milieu als gevolg van haar eigen werking. Maar ook wat betreft deze rechtstreekse aspecten werden de engagementen van de bank in het voordeel van het milieu door de jury sterk gewaardeerd. Denk maar aan de twee categorieën initiatieven om de CO2-uitstoot volledig te compenseren en die van de Triodos Bank de eerste bank in Europa maakt die neutraal is op het vlak van het klimaat: het aankopen (naar verhouding van het elektriciteitsverbruik) van groene certificaten bij een onderneming die een windmolenpark in Nederland beheert en het verwerven (op het niveau van de andere energieposten: transport, verwarming) van -CO2-certificaten’ bij diverse organisaties belast met het investeren van de ontvangen bedragen in herbebossing of energiebesparing.

Nog andere aspecten in het milieubeheer van Triodos Bank speelden een doorslaggevende rol in de toekenning van het label: het ecologisch verantwoorde aankoopbeleid (gebruik van gerecycleerd papier, duurzame kantoorbenodigdheden, -groene’ onderhoudsproducten, drankverpakkingen met statiegeld), het afvalbeleid (het sorteren en recycleren van papier en van inktpatronen voor printers en fotokopieerapparaten, het plan om het papierverbruik te verminderen, de aangepaste procedures om het afval te elimineren) en de geleverde inspanningen op het vlak van een duurzamere mobiliteit (volledige terugbetaling van de abonnementen voor de twee derde van het personeel dat het openbaar vervoer gebruikt, mobiliteitsplan).