De Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT presenteert vandaag in het geïntegreerde jaarverslag en de financiële jaarcijfers over het verslagjaar 2017 opnieuw gezonde financiële resultaten.  Het bedrijf verwacht de komende tien jaar ongeveer 28 miljard euro te moeten investeren om ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming bij te houden.

De Duitse regering heeft de ambitie geformuleerd om een koolstofarme economie te realiseren tegen het midden van de eeuw, en wil dat hernieuwbare energiebronnen in 2050 voorzien in minstens 80% van het bruto elektriciteitsverbruik. In Nederland vinden vergelijkbare ontwikkelingen plaats, waarbij de overheid inzet op een versnelde uitbedrijfname van bestaande kolencentrales in uiterlijk 2030.

Deze ontwikkelingen betekenen dat het belangrijker dan ooit is voor TenneT om te werken aan de ontwikkeling van een net dat nog grotere hoeveelheden hernieuwbare energie kan inpassen. De uitbreiding van onze activiteiten om deze ontwikkelingen bij te houden, vereist naar verwachting een investeringsportfolio van ca. EUR 28 miljard in de komende tien jaar.

De geplande investeringen in Nederland betreffen onder meer netuitbreidingen en een intensief onderhouds- en vervangingsprogramma voor de bestaande netinfrastructuur. De grootste projecten zijn het Net op Zee (3.500 MW), de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV, de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring, Doetinchem-Wesel en de COBRAcable. In afwachting van politieke besluitvorming is de verdere ontwikkeling van het offshore net in Nederland na 2023 niet opgenomen in het totale investeringsplan.

De honderden kilometers lange gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink zijn de meest in het oog springende Duitse projecten aan land, vanwege de effecten op de leefomgeving en de hoge maatschappelijke kosten. De Duitse regering heeft bij wet besloten tot (grotendeels) ondergrondse aanleg van deze verbindingen.
Naast de geplande gelijkstroomverbindingen zijn er meer dan twintig grote projecten in de plannings- of uitvoeringsfase.

Lees het ‘Integrated Annual Report 2017′ van TenneT