De verdubbeling van het subsidiebudget is het gevolg een motie Augusteijn-Esser c.s. In de motie werd de regering verzocht een beperkt deel van de gelden, bestemd voor maatregelen ter
compensatie van de gestegen milieudruk als gevolg van de economische groei, te reserveren voor educatie en vorlichting over duurzame productie en consumptie. De financiële consequenties
na 2001 kunnen nu nog niet worden aangegeven, maar naar verwachting zal in dit kader ook in de komende jaren extra budget voor de SMOM beschikbaar komen.

Duurzaam
De Subsidieregeling maatschappelijk organisaties en milieu beoogt bewustwording voor milieuvraagstukken te bevorderen. Er wordt gestreefd naar een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor een duurzame ontwikkeling. Via de regeling wordt ook het belang van duurzame ontwikkeling behartigd. Alleen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie. De bijna-verdubbeling van het budget is bedoeld voor projecten gericht op educatie, informatie en voorlichting op het gebied van duurzame productie en consumptie.