Het eerste project betreft een unieke samenwerking tussen drie organisaties: de Stichting Innofood, de Oostelijke kunststofketen en de werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden. Bij tien bedrijven worden bedrijfsprocessen doorlopen. Deze processen worden via een uitgebreide vragenlijst geanalyseerd. Ook worden belanghebbenden naar hun mening over de processen gevraagd. Op basis van deze twee manieren worden de bedrijfsprocessen zodanig geoptimaliseerd dat er een balans ontstaat tussen de ecologische, sociale en economische aspecten van de bedrijfsvoering. De bedrijven stellen een actieplan voor verbetering op en gaan aan de slag met enkele acties. Het project start ook in Gelderland en wordt eind 2005 afgerond.

Binnen de metaalelectro-industrie start een project om draagvlak te creëren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij zes tot acht bedrijven worden de duurzaamheidprocessen doorlopen wat uiteindelijk leidt tot een eigen visie op maatschappelijk ondernemen. De aanpak in dit project richt zich vooral op de ideeën die de medewerkers hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit wordt gecombineerd met een op cijfers gebaseerde bedrijfsanalyse. Ook in dit project worden belanghebbende van het bedrijf betrokken bij het opstellen van een actieplan voor verbetering. De Stichting Adviescentrum Metaal voert dit project uit. De startbijeenkomst voor dit project vindt plaats op vrijdag 26 maart om 15.30 uur in het provinciehuis te Zwolle. Bedrijven die interesse hebben in deelname aan dit project kunnen contact opnemen met de Stichting Advies Centrum Metaal, mevrouw Levels, telefoon: 030 693 00 55.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt in de bedrijfsvoering rekening gehouden met een drietal aspecten. De sociale aspecten richten zich onder andere op het personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden en de relatie met de omgeving. De continuïteit en bijdragen aan de lokale werkgelegenheid zijn onderdeel van het economische aspect. De ecologische kant van bedrijfsvoering komt tot uitdrukking in het milieubeleid. Daarnaast dienen ook de belangen van omwonenden, werknemers, overheden en maatschappelijke instellingen en ketenpartners onderdeel uit te maken van de bedrijfsvoering.

De provincie steunt deze projecten omdat ze bijdragen aan de ambities die de provincie heeft. Immers, bedrijven die werken vanuit het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben de potentie om bij te dragen aan de door ons gewenste:
* sociale en maatschappelijke deelname van mensen in de samenleving,
* de leefkwaliteit als kernwaarde,
* een innovatief bedrijfsleven en het behoud van de regionale werkgelegenheid.