Van 15 tot en met 19 juni vindt de tweede vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats. Inmiddels zijn meer dan 220 experts uit 78 landen aangemeld. Zij hebben overleg over praktische handvatten om wereldwijd met circulaire economie aan de slag te gaan. NEN roept belangstellenden op zich aan te melden voor de nationale normcommissie Circulaire economie. Deze commissie draagt bij aan de ontwikkeling van deze mondiale richtlijnen.

De nieuwe werkgroep ‘Measuring circularity’ gaat van start onder Nederlandse leiding. Deze groep buigt zich over welke aspecten bij beoordeling van circulaire impact van organisaties, producten en/of diensten geharmoniseerd kunnen worden. Het doel is om te komen tot een internationaal breed gedragen raamwerk voor het meten van circulariteit.

Circulair denken en handelen in stroomversnelling

Mondiaal ontstaan er initiatieven om organisaties en productieketens circulair te maken. Daardoor komt circulair denken en handelen in een stroomversnelling. De keerzijde van deze veelheid aan initiatieven is dat er uiteenlopende benaderingen ontstaan die mondiale samenwerking bemoeilijken. Verstaan wij wel hetzelfde onder circulaire economie? Welke doelen stellen wij daarin voorop? Het is essentieel om in een vroeg stadium basisafspraken te maken over definities en principes van circulariteit.

Methoden voor bepaling mate van circulariteit

Er is een groeiende behoefte aan praktische methoden voor het bepalen van de mate van circulariteit. Deze methoden moeten vergelijkbare informatie leveren over de circulariteit van organisaties, producten en/of diensten. Een gebrek aan eenduidigheid kan er toe leiden dat een product of dienst in het ene land of model wel als circulair wordt beschouwd en elders weer niet, doordat de toegepaste beoordelingsmethodieken op verschillende uitgangspunten zijn gebaseerd. Normalisatie kan helpen bij een eenduidig raamwerk.

Measuring circularity

Nederland vervult het voorzitterschap en secretariaat van de recent opgerichte ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’, die deze onderwerpen gaat oppakken. Vertegenwoordigers uit de nationale normcommissie nemen als expert deel aan deze en andere werkgroepen van TC 323 om de inbreng vanuit Nederland te verzorgen. Deelname aan de nationale normcommissie biedt daardoor de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit ISO-werkprogramma en vroegtijdig op de hoogte te zijn van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen.

Plaatje: NEN