Günter Verheugen, vice-voorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor ondernemingen en industriebeleid, verklaarde: “Dit Verbond zal helpen bij het op één lijn brengen van de economische, sociale en milieudoelstellingen van Europa. De Commissie heeft gekozen voor een benadering op basis van vrijwilligheid, die effectiever en minder bureaucratisch is. Aangezien MVO iets is dat ondernemingen vrijwillig doen, kunnen we het alleen aanmoedigen door samen te werken met het bedrijfsleven. Wij moeten in Europa een klimaat tot stand brengen waarin ondernemers gewaardeerd worden, niet alleen omdat zij winst maken, maar ook omdat zij een redelijk steentje bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.”

Vladimir Spidla, Commissaris voor sociale zaken, voegde daaraan toe: “Het Verbond dat vandaag gelanceerd wordt, is een open verbond, dat MVO-initiatieven een nieuwe impuls wil geven. Ik ben van mening dat MVO werknemers kan helpen zich aan te passen aan verandering en de vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben in de 21^e eeuw. MVO kan ook bijdragen tot gelijke kansen in Europese ondernemingen en de integratie van kansarme groepen helpen bevorderen.”

Het verbeteren van het klimaat en de randvoorwaarden voor het bedrijfsleven in Europa betekent aan de andere kant ook dat dit bedrijfsleven meer zelfbeheersing zal moeten tonen. In deze context is MVO van toenemend belang voor het soepele functioneren van de markteconomie.

Met dit “Europees Verbond voor maatschappelijk verantwoord ondernemen” wil de Commissie de aanvaarding van MVO onder Europese ondernemingen aanmoedigen en de ondersteuning en erkenning van MVO als een bijdrage tot duurzame ontwikkeling en de Strategie voor groei en werkgelegenheid bevorderen. De Commissie meent dat daartoe een nieuwe politieke aanpak noodzakelijk is, die erkent dat ondernemingen de hoofdrol spelen bij MVO. Tegelijkertijd blijft de Commissie het grootste belang hechten aan de dialoog met alle stakeholders, en erkent zij dat zonder de actieve ondersteuning en de constructieve kritiek van stakeholders van buiten het bedrijfsleven MVO niet tot ontwikkeling zal kunnen komen.

Een proces van brede raadpleging

Bij het voorstel voor dit nieuwe Verbond put de Commissie uit een aantal jaren van openbare discussies, raadpleging van en dialoog met ondernemingen en hun stakeholders. Een Groenboek (2001) , een Mededeling (2002) , en het opzetten van een Europees Multi-Stakeholder Forum over MVO waren belangrijke stappen in dit proces. Het Forum kon een zekere mate van consensus onder stakeholders tot stand brengen, maar bracht ook aan het licht dat de meningen van het bedrijfsleven en die van externe stakeholders sterk uiteenlopen. Er is wel een gemeenschappelijke Europese begripsbepaling van MVO, als een concept dat inhoudt dat ondernemingen bij hun activiteiten en bij hun interactie met hun stakeholders op vrijwillige basis rekening houden met sociale en milieuoverwegingen.

Kleine en middelgrote ondernemingen

In tegenstelling tot wat velen denken, is MVO niet iets dat alleen grote ondernemingen aangaat. Zoals ook bij veel andere nieuwe praktijken in het bedrijfsleven het geval is, komen enkele van de meest interessante nieuwe ontwikkelingen op dit terrein van kleine en middelgrote ondernemingen. De Commissie meent dat de bijdrage die de KMO’s al leveren op dit terrein meer erkenning verdient, en zal de uitwisseling van ervaringen inzake het aanmoedigen van MVO tussen KMO’s bevorderen.

Wat kan MVO bereiken?

* Aanwerving van meer leden van kansarme groepen
* Investering in de ontwikkeling van vaardigheden, levenslang leren en inzetbaarheid

* Verbetering van de bescherming van de volksgezondheid op terreinen als de marketing van levensmiddelen en etikettering
* Betere prestaties op het gebied van innovatie
* Een meer rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en minder vervuiling, dankzij investeringen in eco-innovatie en de vrijwillige invoering van milieumanagementsystemen
* Een positiever beeld van het bedrijfsleven en ondernemers in de samenleving

* Meer respect voor mensenrechten en minimale arbeidsnormen, vooral in ontwikkelingslanden

* Terugdringing van armoede en vooruitgang inzake de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling