Met de ondertekening van de eerste pilot is 23 november het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) officieel van start gegaan. De eerste pilot is het project ‘De sprong vooruit’ en heeft als doel Gelderse metaalbedrijven te ondersteunen bij energiebesparing.

Het ECE is een alliantie van landelijke en regionale overheids-, branche- en marktpartners die samenwerken om tot meer energiebesparing bij bedrijven en overheden te komen. ECE programmamanager Margreet van Gastel: ‘een euro besteedt aan energiebesparing levert uiteindelijk meer op dan een euro in de productie. Het begint bij bewustwording en gedragsverandering. En daar willen wij als ECE en met de pilots op inzetten.’

Het ECE is voortgekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Het ECE netwerk ondersteunt partners bij realisatie van de eigen energiebesparingsdoelstellingen en pilotprojecten. Het ECE vervult naast een stimuleringsrol ook de rol van kennispartner en netwerkorganisator.

Het VNG Energieteam heeft meegewerkt aan de oprichting van het ECE. Zij ondersteunt dit centrum omdat deze een goede bijdrage kan leveren aan het verbinden van gemeenten, omgevingsdiensten en het bedrijfsleven. Ook kan het experticecentrum voor een betere en goede samenwerking zorgen en een efficiëntere aanpak van energiebesparing bij bedrijven (handhaven en stimuleren).

De pilots

De pilots zijn succesvolle aanpakken van energiebesparing in het bedrijfsleven die door het expertisecentrum worden opgeschaald en waarover ze kennis en ervaring verspreiden. Er hebben zich nog zes andere pilots aangemeld. Deze variëren van het stimuleren van energiebesparing in de kantorenmarkt tot kwaliteitsverbetering in de luchttechniek waarmee energie wordt bespaard.

Het ECE wordt gedragen door de ministeries van EZ, BZK en I&M , overheden IPO en VNG samen met het bedrijfsleven waaronder VNO-NCW, MKB Nederland Platform Duurzame Huisvesting en de Metaalunie.