Winnaars
(2000) drs. Diederik van Schaik, Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit in Rotterdam: Islamic Banking.
(2001) drs. Mark van den Hoogenband, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam: Duurzame ontwikkeling als managementvraagstuk. Een vergelijkend onderzoek naar de bedrijfspraktijk bij DSM, Shell en Akzo Nobel.

Doel
Met de scriptieprijs wil de NBN de studie stimuleren naar bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie/integratie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen.

Jury
De jury – onder voorzitterschap van prof.dr. E. Kimman – bestaat uit 4 personen, waarin zitting hebben:
Ã?? twee (bedrijfs)ethici;
Ã?? een vertegenwoordiger van een ondernemersorganisatie;
Ã?? een vertegenwoordiger van een organisatie die zich ten doel stelt maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen (Yerb, SVN)
De jury laat zich bijstaan door een bestuurscommissie, bestaande uit drie bestuursleden van het NBN.

Criteria en wegingsfactoren voor de beoordeling worden door de jury vastgesteld. Daarin zullen factoren worden meegenomen als
Ã?? grondigheid van het onderzoek
Ã?? originaliteit
Ã?? diepgang
Ã?? bedrijfsethische relevantie
Ã?? praktische waarde
Ã?? logische opbouw
De gewichten van deze factoren verschillen tussen beide categorieën. Een hbo-scriptie wordt primair beoordeeld op zijn praktische relevantie; biedt hij bovendien een bijdrage aan de theoretische discussie, dan is dat een extra kwaliteit. Een wo-scriptie wordt primair beoordeeld op zijn theoretische kwaliteit; praktische relevantie is daar een extra verdienste.

Inzending scripties
Om in aanmerking te komen voor de scriptieprijs dienen werkstukken voor 1 februari 2002 in viervoud te worden aangeleverd – met een bondige samenvatting – bij de Bestuurscommissie NBN-Rabobank Scriptieprijs, p/a Universiteit Nyenrode t.a.v. dr. R. Jeurissen, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen. r.jeurissen@nyenrode.nl

Oproep voor HBO!
In 2001 kon de HBO-scriptieprijs niet worden toegekend, wegens het ontbreken van inzendingen vanuit HBO-instellingen. HBO-studenten worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te dingen naar de prijs.

Inlichtingen bij de leden van de bestuurscommissie:

dr. R. Jeurissen, Universiteit Nyenrode, Breukelen,
tel: 0346 291290
drs. P. de Munck Mortier, Rabobank Nederland, Utrecht
tel: 030 2168683