Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een verkenning gestart die na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. De meest kansrijke routes worden in beeld gebracht, die moeten leiden naar een energievoorziening die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is, bijdraagt aan de Nederlandse economie en kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. De Rli heeft een raadscommissie voor dit advies samengesteld. Op basis van de geselecteerde routes formuleert de commissie beleidsopgaven en schetst daarbij de kansen, onzekerheden en dilemma’s. Het advies dient als bouwsteen voor het Energierapport 2015 dat het kabinet eind van dit jaar uitbrengt. 

Open consultatie
Gezien de behoefte aan een strategische en vooral integrale visie op de energievoorziening wordt veel waarde gehecht aan de opvattingen van maatschappelijke stakeholders op de totstandkoming van het advies. De Rli organiseert hiertoe een open consultatie waarin onder andere NGO’s, branche- en belangenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, start-ups maar ook andere belangstellenden worden uitgenodigd hun visie te geven. Daarnaast worden experts uit de (internationale) energiesector, kennisinstellingen, planbureaus en universiteiten geraadpleegd en een klankbordgroep met deskundigen uit diverse disciplines reflecteert op de gedachtevorming van de commissie. Ook communiceert de Rli met de verscheidene departementen zoals de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Wonen en bouwen).

Uitdaging
Henry Meijdam, voorzitter Rli: “Met dit advies gaan we een behoorlijke uitdaging aan. Nederland wil de mogelijkheden van een duurzame energievoorziening ten volle benutten. Dat betekent, dat het licht het altijd moet blijven doen, dat we er ’s winters warm bij willen zitten en dat het niet te veel pijn mag doen in onze portemonnee. Alle energiebronnen, fossiel en hernieuwbaar, kennen hun voor- en nadelen. Bovendien is Nederland niet alleen op de wereld. Door nu in te spelen op de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, kan Nederland er sterker uit komen.”

Samenstelling commissie
De commissie die het advies voorbereidt, bestaat uit: Henry Meijdam (voorzitter), Marjolein Demmers (raadslid Rli en Director Corporate Responsibility, Royal HaskoningDHV), Coby van der Linde (Directeur CIEP/Clingendael en hoogleraar geopolitiek), Tim van der Hagen (decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen TUDelft, hoogleraar reactorfysica (TU Delft) en raadslid AWTi), Paul Schnabel (hoogleraar sociaal en cultureel beleid), Michiel Boersma (voormalig CEO Essent, voormalig topsector energie), Manon Jansen (CEO Ecofys, boegbeeld topsector energie) en Marga Hoek (CEO De Groene Zaak).

Denk mee over het Energieadvies 2050
De raad nodigt u uit mee te denken over het advies. Wij horen graag uw ideeën, gedachten of visie hoe te kunnen komen tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050. U kunt uw bijdrage via dit formulier insturen tot 1 juni 2015.

Voor meer informatie: www.rli.nl/formulier-energieadvies-2050