Het kabinet beoogt de handelsagenda en ontwikkelingsdoelen te verbinden door Internationaal MVO-beleid. Echter, in de Miljoenennota 2015 blijkt hier weinig van. Zowel in de begroting van minister Ploumen (van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) als in die van minister Kamp (van Economische Zaken) staan handelsbevordering en steun aan bedrijven voorop. MVO-beleid is nauwelijks terug te vinden.Posten voor het bevorderen en ondersteunen van MVO
In de begrotingen van BuHa-OS en EZ ontbreken concrete doelstellingen of duidelijke posten voor het bevorderen van MVO. De begrotingspost voor het ondersteunen van MVO is niet duidelijk uitgesplitst en bedraagt slechts een paar miljoen. Dit valt volledig in het niet bij de honderden miljoenen die naar handelsbevordering en steun aan bedrijven gaan.

Overheidssubsidiëring voor bedrijven
In de begroting van BuHa-OS ontbreekt ieder voorstel voor monitoring van het MVO-beleid dat bedrijven bij overheidssubsidiëring zouden moeten uitvoeren. In de begroting van EZ ontbreken MVO-voorwaarden bij veel vormen van subsidiëring in het geheel.

Vervolg Sector Risico Analyse
Eén van de MVO-plannen die minister Ploumen wél heeft, is een vervolg op de Sector Risico Analyse (SRA). Ploumen wil op basis van de SRA-analyse met bedrijven zoeken naar structurele oplossingen in de vorm van MVO-convenanten. Een ambitieus plan, maar budget is er niet voor gereserveerd.

Hoe dan wel?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) laat in haar begroting zien hoe het wél kan. I&M reserveert ruim 15 miljoen euro voor het verduurzamen van productketens. Dit bedrag gaat naar onderzoek, ondersteuning in productieketens en de toepassing van duurzaamheidscriteria. De nadruk ligt hierbij op milieuaspecten. Ook BuHa-OS en EZ zouden concrete MVO-doelstellingen mét duidelijk en bijpassend budget in hun begroting moeten opnemen.