Resultaten milieuconvenant
Aan de hand van 10 thema’s zijn de milieuresultaten in ‘Op weg naar duurzaam ondernemen’ vastgelegd. Een selectie:
– De energie-efficiency is de afgelopen 10 jaar met ruim 20 % gestegen. De Nederlandse sector behoort, gebleken na benchmarking, tot de wereldtop qua energie-efficiency;
– Nagenoeg de gehele afvalstroom (grove rejects en papierresidu) vindt een nuttige toepassing na herverwerking. Hiervoor is een aantal unieke projecten opgezet.
– Ongeveer 75% van de vezelgrondstoffen is oudpapier, slechts 25% houtvezels;
– Sinds 1985 is het waterverbruik per ton geproduceerd papier met ruim 30% gedaald;
– Emissies van schadelijk stoffen in het geloosde water zijn door de installatie van steeds verbeterde afvalwaterzuiveringen met tientallen procenten gedaald;
– Op lokaal niveau blijven geur en geluid aandachtsgebieden.

Milieuconvenant papier- en kartonindustrie
Het milieuconvenant is op 8 maart 1996 ondertekend door vele partijen: de papiersector, branchevereniging de Koninklijke VNP, de ministeries van VROM, EZ, VenW, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, en de betreffende gemeenten en waterschappen. FO-Industrie ondersteunt de uitvoering van het milieuconvenant. Doelstelling van het milieuconvenant is het terugdringen van de milieubelasting van de papier- en kartonindustrie.

Boekje ‘Op weg naar duurzaam ondernemen’ bestellen
Als u geïnteresseerd bent, kunt u het boekje ‘Op weg naar duurzaam ondernemen'(gratis) aanvragen via www.fo-industrie.nl of via www.vnp-online.nl

Over FO-Industrie
FO-Industrie ondersteunt de uitvoering van milieuconvenanten die zijn gesloten tussen de overheden en elf industriële bedrijfstakken, waaronder de papier- en kartonindustrie. Het convenant vraagt om een nauwe samenwerking tussen alle partijen. Om dit proces goed te laten verlopen is FO-Industrie, een zelfstandige organisatie ingesteld, die voor alle partijen als aanspreekpunt functioneert.

Over de papiersector
De Nederlandse papier- en kartonindustrie kent in totaal 27 productielocaties die direct werk bieden aan 6300 werknemers. Samen waren de papierfabrieken in 2003 goed voor een productie van 3,3 miljoen ton papier en karton. Deze productie genereerde in 2003 een omzet van 2,0 miljard euro. De Koninklijke VNP is de branchevereniging van de Nederlandse papier- en kartonindustrie.