Recessie vertraagt duurzame investeringen Doordat banken tijdens de recessie minder gemakkelijk krediet verlenen, wordt het voor bedrijven moeilijker om milieuvriendelijke technieken te ontwikkelen en toe te passen. Bovendien zijn de prijzen van CO2 -emissierechten en olie sterk gedaald, waardoor de stimulansen voor milieu-investeringen nog verder afnemen. Als deze situatie nog lang blijft bestaan, zullen de emissies op de lange termijn hoger uitkomen dan nu wordt geraamd. Het is aannemelijk dat de overheid de komende jaren slechts beperkte financiële armslag zal hebben om milieu-innovaties te stimuleren. Zodra de economie weer aantrekt en de overheidsinkomsten toenemen, zal namelijk moeten worden bezuinigd om de overheidsfinanciën op de lange termijn weer houdbaar te maken. Voor de overheid is het daarom belangrijk andere dan financiële impulsen te ontwikkelen om milieuvriendelijke innovaties te stimuleren.

Aanvullend Beleidsakkoord
Het Aanvullend Beleidsakkoord waarmee het kabinet de crisis wil tegengaan, heeft op korte termijn een gering effect op de milieudruk en op het realiseren van de milieudoelen. Op de wat langere termijn zal de stimulans van 320 miljoen euro voor energiebesparing in woningen positief uitwerken voor het klimaat en voor het dichterbij brengen van de doelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig.

Milieucondities voor natuur verbeteren nauwelijks De milieukwaliteit van water en bodem zal waarschijnlijk niet gaan voldoen aan de doelen voor 2010 en 2015. Dat geldt expliciet voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, de stikstofdepositie op de natuur, verdroging van natuurgebieden en de milieudruk door gewasbeschermingsmiddelen. De recessie heeft weinig invloed op het halen van deze milieudoelen. De laatste jaren is voor deze, voor de natuur relevante milieucondities nauwelijks vooruitgang geboekt. Toch zijn deze doelen met extra beleidsinspanningen nog haalbaar.

Ambitieuze plannen voor schonere en stillere woonomgeving De luchtkwaliteit en de geluidoverlast in de steden zullen de komende jaren niet aan de normen voldoen. Het kabinet heeft echter ambitieuze plannen (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, saneringsprogramma infrastructuur, geluidproductieplafonds), waarmee circa 90% van de huidige knelpunten op termijn kunnen worden opgelost.
Er zijn nog geen concrete beleidvoornemens om de geluidhinder rond Schiphol en langs lokale en regionale wegen tot de normen te beperken.