In een brief aan alle fractievoorzitters stelt Rabobank-topman Wiebe Draijer vandaag voor om het takenpakket van de minister van Economische Zaken uit te breiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’. Door dit extra takenpakket kan de minister gerichter beleid voeren op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in de verschillende regio’s van Nederland. Het advies vloeit voort uit 14 regionale dialogen met in totaal 5.000 deelnemers die Rabobank dit voorjaar organiseerde. De conclusies van deze dialogen zijn door de bank gebundeld in het zogenoemde ‘Coöperatief Convenant’ dat gelezen kan worden als een agenda voor de toekomst van Nederland.

Om te zorgen voor een positieve ontwikkeling van welvaart, zo concludeert de bank in het convenant, is meer gebiedsspecifiek overheidsbeleid nodig en extra aandacht voor de menselijke maat. In Nederland is de afgelopen jaren een nieuwe geografie van welvaart ontstaan. Er is een verschil tussen succesvolle regio’s met een hoge brede welvaart en gebieden met een lagere welvaart. “Den Haag zal veel beter en specifieker moeten kijken naar de vraagstukken die per regio spelen om alle mensen in elke regio perspectief en verbeterde welvaart te kunnen geven,” licht Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank toe. “Een gebied specifiek overheidsbeleid geeft bovendien de ruimte om aan te sluiten bij energie die lokaal vaak al aanwezig is om zaken samen op te pakken.”

Uitkomsten regionale dialogen

De analyse van de 14 regionale dialogen toont ook een pleidooi voor meer ‘menselijke maat’ in het overheidsbeleid, zowel in regio’s die achterblijven, als in de regio’s die juist sterk in welvaart groeiden. Bij die laatste moet die menselijke maat zorgen voor meer balans tussen economische groei, natuurwaarden en een inclusieve samenleving. Daarnaast is er veel behoefte aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt in de regio’s. Veel bedrijven buiten de Randstad hebben moeite om geschikte medewerkers te vinden. Het blijkt dat vooral de woningmarkt – veel meer dan het aanbod van geschikte arbeidskrachten – daarbij een frustrerende factor vormt. Het geringe aanbod van betaalbare en aantrekkelijke woningen maakt regio’s onaantrekkelijke vestigingsplekken, zowel voor bedrijven als mensen. Ook blijken bedrijven veel sterker meegenomen te willen worden bij de vele transities – onder meer op het vlak van energie, digitalisering en internationale concurrentie – die op dit moment in sneltreinvaart de economie van ons land veranderen.

Portefeuille Brede Welvaart: landelijk, provinciaal en lokaal

Draijer: “Om dit alles te bewerkstelligen stellen we voor om het takenpakket van de minister van Economische Zaken uit te breiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’. Op die manier gaat het overheidsbeleid beter aansluiten bij de verschillen tussen de regio’s in Nederland.” Volgens Rabobank zou deze keuze niet alleen op landelijk overheidsniveau moeten worden doorgevoerd, maar ook op provinciaal en lokaal vlak. In elke bestuurslaag van de overheid zouden Economische Zaken en Brede Welvaart voortaan gekoppeld moeten worden om zo sneller en gerichter gebiedsspecifiek beleid te kunnen uitvoeren.

Draijer maakte ook bekend dat Rabobank zelf ook met de uitkomsten van de dialogen aan de slag gaat om de maatschappelijke impact in de regio’s te vergroten. “We gebruiken het Coöperatief Convenant als input om per regio in Nederland onze investeringen aan te laten sluiten bij de opgaven om de brede welvaart te verbeteren. Maatwerk dus.”

Meer over het Coöperatief Convenant, het hele rapport, de aanleiding ervoor en de opzet van de dialogen.

Wiebe Draijer zal op 11 november keynote-spreker zijn op het 20ste Nationaal Sustainability Congres dat als thema heeft ‘De SDG’s als kompas voor de green recovery’