Samenwerking
Na een bezoek aan het kredietprogramma van CSS heeft de Rabobank Foundation besloten om in samenwerking met Woord en Daad CSS te assisteren bij de opbouw en uitbreiding van het kredietprogramma. De intentie van Woord en Daad en de Rabobank Foundation is het optimaal gebruik maken van elkaars kennis en expertise ten aanzien van microkrediet-verlening, de opzet van een Micro Finance Institution (MFI) op coöperatieve basis, en trai-ning ten behoeve van de uitbouw en versterking van het microkredietprogramma. De Rabo-bank Foundation zal haar kennis en expertise inzetten voor capaciteitsopbouw en technische assistentie binnen de microkredietorganisatie van CSS, voor de periode 2006 – 2009. Na deze periode wordt bezien of de kennis en expertise van de Rabobank Foundation ook bij andere partners van Woord en Daad ingezet kan worden. Mark Munshi van CSS is blij met de samenwerking: “CSS heeft 34 jaar ervaring in ontwikkelingswerk maar de Rabobank is als het gaat om microkrediet veel verder. Door deze ervaringen bij elkaar te brengen, zullen we in staat zijn om de armen in Bangladesh nóg beter te helpen.”

Betrokkenheid lokale Rabobanken
Lokale Rabobanken wordt de mogelijkheid geboden als projectsponsor te participeren in het microkredietprogramma. De lokale Rabobanken kunnen een gelabelde donatie doen aan de Rabobank Foundation. Vervolgens verdubbelt de Rabobank Foundation dit bedrag. De do-natie van de betreffende lokale Rabobank is dan dus dubbel zoveel waard. Woord en Daad draagt zorg voor de besteding van de gelden en projectrapportage naar de Rabobank. Daar-naast wordt er gedacht aan het versturen van een nieuwsbrief naar alle betrokken Raboban-ken, het organiseren van een minisymposium over microkrediet en eventueel het bezoeken van het project. Op deze manier worden lokale banken heel direct bij het project betrokken.

Microkredietprogramma Bangladesh
In 1973 is CSS gestart met een microkredietprogramma. Tot nu toe zijn er met dit program-ma 4,7 miljoen mensen bereikt. Op dit moment zijn er 36.000 klanten. Woord en Daad heeft in de tweede helft van de jaren ’90 kredietfondsen voor het kredietprogramma verstrekt. In de afgelopen jaren is het programma uitgegroeid tot een rendabel, zelfroterend fonds. Per januari 2006 is een grootschalige uitbreiding van het programma gestart, dat vijf jaar zal du-ren. Doel is om het aantal klanten tot 2010 op te schalen tot circa 100.000 mensen. Er zullen vanaf 2006 elk jaar 10 nieuwe units worden opgestart. Per unit (streek/gebied) worden circa 1.500 gezinnen geholpen. Woord en Daad heeft eind 2005 een bedrag van € 750.000 toege-zegd voor de financiering van 10 units, verdeeld over de jaren 2006 (6 units) en 2007 (4 units).