De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagt in haar jongste Publieke Managementletter (PML) aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant. En daarbij is de kernboodschap: Klimaat is financieel. Het is tijd voor concrete actie.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de NBA op 21 januari in Baarn is de PML aangeboden aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels.

In de PML wordt vastgesteld dat bedrijven en organisaties die nalaten aandacht te besteden aan hun klimaatbeleid, financiële risico’s lopen: van boetes tot verlies van marktaandeel, bijvoorbeeld als gevolg van reputatieschade. Daar staan ook kansen tegenover, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten of diensten die uitstoot van broeikasgassen verminderen of voorkomen. Het belang en de economische gevolgen van ‘Climate Action’ kunnen niet worden overschat. De roep van met name beleggers en financiers om inzicht in klimaatimpact en -strategie klinkt dan ook steeds luider.

In de PML staan vier signalen, die elk leiden tot aanbevelingen voor bestuurders en ondernemers, accountants en internal auditors. Deze signalen luiden als volgt:

1.     Klimaat ontbreekt in de strategie
Klimaat vormt nog nauwelijks onderdeel van de visie en strategie van veel organisaties, laat staan dat – afgezien van koplopers – er concrete klimaatdoelen zijn geformuleerd.

2.     Klimaat is niet verankerd in de organisatie
In bedrijfsprocessen en interne rapportages vormt klimaat nog geen standaardfactor.

3.     De verantwoording over klimaatprestaties schiet tekort
Afhankelijk van hun effect horen klimaatrisico’s thuis in de jaarrekening of het bestuursverslag. Maar wat ontbreekt is een uniforme verslaggevingsstandaard.

4.     Accountants moeten meer oog hebben voor klimaatverandering
In zijn maatschappelijke rol past het de accountant om klimaatkwesties onder de aandacht te brengen. Tenslotte draait het jaarverslag om een ‘getrouw beeld’ van vermogen en resultaat, waarin tegelijkertijd voor greenwashing geen ruimte hoort te zijn.

Om hun continuïteit te borgen, moeten organisaties het klimaat in hun strategie opnemen, verankeren in hun DNA. Dat vraagt om transparantie en rapportage. Hieraan kan de accountant vanuit diens maatschappelijke functie een belangrijke bijdrage leveren of dat nu is in de rol van accountant in business, intern accountant of adviserend dan wel controlerend.

De signalen zijn gebaseerd op de observaties van een expertgroep van accountants, aangevuld met onderzoek. Belanghebbenden, waaronder De Nederlandsche Bank, de Vereniging van Effectenbezitters, Eumedion en MVO Nederland hebben commentaren op de tekst geleverd. De PML Klimaat is financieel is sinds 2010 de 24e in een reeks publieke managementletters en open brieven van de NBA. In 2019 verschenen de PML over het notariaat en een open brief over Betaaldvoetbalorganisaties.