Plastics Europe ziet veel positieve punten in het voorstel van de Europese Commissie voor verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR) die als katalysator voor de transformatie van de plastics industrie kunnen dienen. “EU-beleid en regelgeving moet een impuls geven aan de miljarden euro’s aan publieke en private investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een circulaire plastics economie in Europa. Dit voorstel kan ervoor zorgen dat alle plastic verpakkingen worden gerecycled, dat hergebruik van vele toepassingen een vlucht gaat nemen en dat het aandeel recyclaat in producten gaat stijgen, zodat een Europese circulaire economie voor verpakkingen werkelijkheid wordt.”, zo zei Virginia Janssens, Managing Director van Plastics Europe.

Plastics Europe is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van ‘Design voor Recycling’ richtlijnen en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd beleid dat volledig materiaal- en technologieneutraal is, de beste garantie is voor ontwikkeling door de markt van nieuwe businessmodellen en van recycling-, inzamelings- en sorteertechnologieën. Onze leden doen al enorme investeringen en zitten al middenin verregaande en grootschalige reorganisaties van hun productie- en technologiebasis, maar zien ook dat snellere systeemveranderingen noodzakelijk zijn om de 2050 EU-doelstellingen voor klimaat- en circulariteit te halen. We pleiten zelf ook voor ambitieuze en realistische doelen voor hergebruik en aandeel gerecyclede content, ondersteund door een faciliterend kader.

Plastics Europe staat open voor de door de Commissie voorgestelde doelstellingen voor hergebruik en zal de haalbaarheid ervan verder onderzoeken (met onze partners in de waardeketen). Sommige doelen vergen dat bestaande businessmodellen op de schop moeten. Het is belangrijk dat bij de uitwerking van de doelen voor hergebruik dat deze in gelijke mate van toepassing gaan zijn voor alle materialen en dat een duidelijk milieuvoordeel wordt aangetoond. Plastics Europe heeft voor 2030 een verplicht aandeel van 30% gerecyclede content in alle soorten plastics verpakkingen voorgesteld (afhankelijk van een stimulerend beleidskader). We blijven pleiten voor flexibiliteit door het hanteren van gemiddelde gerecyclede content doelstellingen die gehaald moeten worden, in plaats van doelstellingen voor elk afzonderlijk verpakkingsartikel. Overall gaat de door ons voorgestelde doelstelling ook verder dan de door de Commissie voorgestelde minimumdoelstelling van 10% per eenheid contactgevoelige verpakking van andere kunststoffen dan PET.

We zijn ook bang dat het PPWR-voorstel voor de Commissie een gemiste kans is om het potentieel van biobased plastics te benutten en te laten meetellen als circulaire grondstof waarmee tegelijk ook emissies worden verminderd. Janssens: “Ambitieuze doelstellingen moeten gepaard gaan met een even ambitieus beleidskader. Dit moet het aanbod van koolstofarme en circulaire producten belonen, de kracht van de interne EU-markt benutten door geharmoniseerde wet- en regelgeving en het concurrentievermogen van de sector tijdens deze transitie waarborgen. De recycled content doelstellingen voor contactgevoelige plastics verpakkingen vereisen een aanzienlijke bijdrage van chemische recycling, een essentiële bouwsteen in een circulaire economie. Om investeringen in chemische recycling verder op te voeren, hebben we dringend duidelijkheid nodig over het opnemen van massabalans in EU-wetgeving. De industrie heeft te maken met snel sluitend ‘window-of-opportunity’ om investeringen voor chemische recycling in Europa gedaan te krijgen. Een kans die we moeten pakken.”

Een intensievere en effectievere samenwerking met onze partners in de waardeketen en met beleidsmakers is essentieel voor het bereiken van een aansprekende verbetering van de circulariteit van plastics, de vermindering van plastic afval en -emissies. Wij blijven een betrokken
en toegewijde partner in het bevorderen van deze transitie.

Meer:

In april dit jaar publiceerde Plastics Europe “ReShaping Plastics: routes naar een circulair en klimaatneutraal Europees plastics systeem”. Een onafhankelijke studie die de meest begaanbare transitiepaden en maatregelen voor een net zero plastics industrie in 2050 in kaart bracht. De studie bevestigt de noodzaak voor een versnelde systeemverandering en laat zien dat circulariteit op korte en langere termijn het vliegwiel is voor substantiële CO2-reducties in het systeem. Het laat ook zien dat we alle mogelijke acties en maatregelen – upstream en downstream – moeten nemen, inclusief mechanische en chemische recycling, de inzet van alternatieve ruwe grondstoffen (zoals bio) en (re)design van producten voor recycling en hergebruik. In een reactie op het rapport heeft Plastics Europe aangedrongen op een beleids- en regelgevend kader dat stabiel, lange-termijngericht en consistent is in alle lidstaten, terwijl het tegelijk ook de industrie ondersteunt in haar innovatie in een snel veranderende wereld