Het ministerie van LNV stelt een aantal criteria aan de projecten. Ze moeten duidelijk zijn over de te behalen milieukwaliteit of milieuwinst door het nemen van maatregelen op het vlak van agrobiodiversiteit of duurzaam bodemgebruik in de landbouw. De projecten moeten vernieuwend zijn en ze moeten monitoren op de te realiseren milieukwaliteit, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de maatschappelijke kosten en baten.

Provincies zijn primair verantwoordelijk voor het realiseren van het overeengekomen aantal pilots. Zij hebben daar de hele planperiode tot 2013 voor. Verburg vindt het logisch dat er, met name in een eerste aanloopjaar, de nodige voorbereidingstijd nodig is om zaken op te starten, waardoor er nog beperkt voortgang is geboekt. Er is door geen enkele provincie aangegeven dat er aanleiding is om te twijfelen aan de overeengekomen prestaties. Verburg gaat er daarom vanuit dat de prestaties zullen worden gerealiseerd.