Op 8 april werden de vernieuwde criteriadocumenten voor duurzaam inkopen gepubliceerd. De vernieuwde criteriadocumenten zijn geactualiseerd en veel gebruiksvriendelijker. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de actualisatie uitgevoerd.

Jaarlijks kopen overheden in Nederland voor ongeveer € 60 miljard in. Deze inkoopmacht gebruiken overheden om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Een instrument hiervoor is ‘duurzaam inkopen’. De inkoopcriteria voor verschillende productgroepen geven inkopers handvatten om producten en maatschappelijk verantwoord in te kopen.

De vernieuwing heeft betrekking op 30 facilitaire productgroepen, zoals kantoorinrichting, hardware en transportdiensten. Het doel is om de criteriadocumenten gebruiksvriendelijker en compacter te maken en eenvoudiger te ontsluiten. De documenten zijn tevens gecontroleerd op juistheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat een eisen die verouderd of niet goed werkbaar waren, zijn aangepast zodat deze weer up to date zijn. Binnen dit vernieuwingstraject zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd die beleidsmatige keuzes vereisen. Daar waar in het kader van de EU GPP (Green Public Procurement) criteriadocumenten beschikbaar waren, zijn die als leidraad voor de vernieuwing aangehouden.

Samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken is Royal HaskoningDHV in de zomer van 2014 gestart met het vernieuwingstraject. De grootste uitdaging was om in een kort tijdsbestek voor zoveel productgroepen tegelijkertijd het vernieuwingstraject te doorlopen. In de aanpak van Royal HaskoningDHV zijn de categoriemanagers van het Rijk intensief betrokken. Deze zijn verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van een bepaalde productcategorie voor alle Rijksdepartementen. Zo is intern draagvlak gecreëerd voor de vernieuwde milieucriteria en zijn de categoriemanagers nauw verbonden met de milieucriteriadocumenten. Gelijk met de actualisatie is een robuust werkproces ontwikkeld om de milieucriteriadocumenten de komende jaren met beperkte inspanning actueel te houden.

De nieuwe criteriadocumenten zijn hier te vinden op de vernieuwde website van PIANOo. De term ‘duurzaam inkopen’ is verandert in ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ (MVI). Onder MVI vallen verschillende thema’s, zoals milieu, biobased, circulair en sociaal.

Royal HaskoningDHV werkt momenteel ook aan enkele gerelateerde projecten. Eén daarvan is het vernieuwen van de milieucriteria voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) productgroepen, zoals wegen en reiniging openbare ruimte. Ook deze zijn binnenkort ook op de PIANOo website beschikbaar. Samen met RVO, PIANOo en de ministeries EZ, BZK en I&M, werkt Royal HaskoningDHV aan pilot projecten ‘biobased inkopen’ om te ‘leren’ hoe biobased producten een eerlijke kans te geven bij aanbestedingen. Hiervoor is een CoP opgericht. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij: