Oprichting normcommissie ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’

Bron
NEN

NEN is in 2018 meteen voortvarend van start gegaan met de oprichting van de nieuwe Nederlandse normcommissie: ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’. Deze commissie richt zich op het ontwikkelen van normen op het gebied van ecodesign en effectief gebruik van materialen in energie gerelateerde producten. Via deze commissie worden voorstellen en aanbevelingen ingebracht die leiden tot Europese normen.

De Europese Commissie heeft Europese normalisatie organisaties mandaat verstrekt om normen te ontwikkelen op het gebied van duurzaam gebruik van zowel energie als materialen. Hiertoe is in 2016 de Europese normcommissie in ‘Energy Related: Material Efficiency Aspects for Ecodesign’ opgericht waarvan NEN het secretariaat voert. Deze activiteit draagt bij aan de concretere invulling van circulaire economie.

Betrokkenen

Bij deze Europese normcommissie zijn momenteel ruim driehonderd organisaties betrokken, waarvan zeven Nederlandse. Het betreft zowel de industrie, brancheorganisaties als publieke sector. De eerste normen worden in concept tot stand gebracht. Deze richten zich onder meer op verlenging van de levensduur, hergebruik van materiaal, repareerbaarheid en andere factoren die cruciaal zijn om aan de realisatie van een circulaire economie bij te dragen.

De Nederlandse normcommissie ‘Materiaal efficiëntie in Ecodesign’ biedt podium voor experts en belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de te formuleren normen. Inhoudelijke expertise en breed draagvlak leiden daarbij tot vergroting van de acceptatie. Belanghebbenden kunnen lid worden van deze commissie.

Share Button