Op woensdag 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gepubliceerd. In dit programma wordt uit de doeken gedaan hoe het kabinet de transitie naar een volledig circulaire economie wil realiseren. De Groene Zaak heeft altijd voor een Rijksbrede aanpak gepleit, omdat niet alleen het milieu gebaat is bij een circulaire economie, maar de circulaire economie juist ook een economische motor en maatschappelijke kans is. Dit Rijksbrede programma is een welkome stap in de transitie naar een circulaire economie. Het kabinet moet dan ook snel hiermee aan de slag!

Als stippen op de horizon ambieert het kabinet in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig te draaien op een circulaire economie. Ambitieuze doelen waartoe het programma een aantal maatregelen aankondigt. Zo is het kabinet van plan om nog dit jaar een grondstoffenakkoord te bereiken. De Groene Zaak juicht dit toe en doet hier graag aan mee. Een ander voorbeeld van een effectieve, systeemveranderende maatregel is de aankondiging om te streven naar een herziening van het fiscale stelsel. De Groene Zaak ziet een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen als een cruciale factor in de transitie naar een circulaire economie. In het Rijksbrede programma ontbreekt nog wel een concrete uitwerking, De Groene Zaak gaat hier graag over in gesprek. Ook is De Groene Zaak als deelnemer blij met de de doorgang van het programma Nederland Circulair!.

Producentenverantwoordelijkheid wordt wel genoemd in het Rijksbrede programma, maar is weinig daadkrachtig geformuleerd. Zo zou een concrete maatregel om de tarieven van het Afvalfonds Verpakkingen flink te verhogen steviger leiderschap tonen. De extra financiële middelen die hieruit voortkomen kunnen bovendien weer worden geïnvesteerd in de circulaire economie. Vooruitlopend op fiscale herzieningen en maatregelen over circulair inkopen kunnen hiermee op korte termijn concrete systeemprikkels voor circulaire producten en diensten worden gegeven.

Waar het Rijksbrede programma de grote lijnen neerzet, wordt de uitwerking naar alle lagen van de overheid een forse uitdaging. Dit vergt een groot begrip van de dynamische praktijk. Het kabinet moet nu doorpakken en de maatregelen die in het programma staan zo snel mogelijk uitwerken en uitvoeren. De innovatieve ondernemers van De Groene Zaak doen daar graag aan mee!