Begin februari lanceert NWO een nieuw onderzoeksprogramma over de interacties tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in ontwikkelingslanden. In het programma is in totaal zes miljoen euro beschikbaar voor drie internationale, interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia. Eind maart sluit de deadline voor vooraanmeldingen.

Dit programma is medegefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt ontwikkeld binnen de route ‘SDGs voor inclusieve mondiale ontwikkeling’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Consortia die daartoe na de vooraanmelding worden uitgenodigd, kunnen begin juli een uitgewerkte aanvraag indienen.

SDG interacties en beleidsinterventies

Inclusieve mondiale ontwikkeling is een ‘wicked problem’. Samenhangende oplossingen zijn moeilijk te vinden door onzekerheden, tegenstrijdige waarden, veranderende randvoorwaarden en onderlinge afhankelijkheden. Oplossingen voor deze complexe mondiale vraagstukken vergen een nieuwe manier van denken.

Doel van het onderzoeksprogramma is om te komen tot nieuwe inzichten over de samenhang tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen (ofwel de Sustainable Development Goals, de SDG’s), de wijze waarop deze elkaar – positief dan wel negatief – kunnen beïnvloeden en wat hiervan de impact is op beleidsinterventies en hun effecten. Het Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is deels gebaseerd op veronderstellingen hierover die verder moeten worden onderzocht. Zo verwachten we dat het onderzoek handvaten biedt voor integraal en beter onderbouwd beleid voor het wereldwijd behalen van de SDGs.

Drie programmalijnen

Binnen het programma worden drie thema’s uitgewerkt.

  1. Governance en besluitvorming rondom het SDG-proces: onderliggende vragen richten zich op kennis en advisering over SDG beleidscoherentie in een pluriforme context in ontwikkelingslanden.
  2. Synergie en trade-offs tussen afzonderlijke SDG doelstellingen, vooral op het gebied van interventies voor het bevorderen van voedselzekerheid en de agro-sector.
  3. Klimaatverandering als veiligheidsrisico: klimaat wordt door beleidsmakers vaak gezien als threat multiplier voor conflict en instabiliteit. Maar onder welke omstandigheden gaat dit al dan niet op en hoe kunnen early warning/early action processen in vredesmissies worden verbeterd?

Voor elk thema wordt één consortium gefinancierd. De onderzoeksteams moeten een flexibele werkwijze hanteren, waarbij ze gaandeweg de uitvoering van hun project frequent bijdragen aan beleidsdialogen en kennisdeling, en aan het synthetiseren en benutten van de opgedane inzichten.

Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de thematische SDG-call.