In 2020 is de voedselbehoefte 70% hoger dan nu, terwijl land beperkt  beschikbaar is. Tegelijkertijd stijgt ook de vraag naar biomassa. Verduurzaming van de landbouw- en voedselsector is hard nodig. In het Advies Verduurzaming Voedselsector biedt de Commissie Corbey het kabinet werkbare oplossingen voor verduurzaming van landgebruik, optimale benutting van biomassa en vermindering van de CO2-uitstoot.

De verduurzaming van voedsel is een actueel thema, waarover ook de Tweede Kamer na het zomerreces in een Algemeen Overleg met de betrokken bewindspersonen over zal discussiëren. De stijgende behoefte aan land voor voedsel en biomassa leidt tot toenemende druk op ecosystemen, natuurgebieden, bossen, water en bodemkwaliteit. In het nieuweAdvies Verduurzaming Voedselsector van vrijdag 27 juni stelt de Commissie Corbey concrete oplossingen voor aan staatssecretarissen Mansveld (IenM) en Dijksma (EZ) om de landbouw- en voedselsector te verduurzamen.

Duurzaamheidscriteria toepassen
Biobrandstoffen zijn onderwerp geweest van sterke kritiek, vanwege de (mogelijk) negatieve invloed op de beschikbaarheid van voedsel. Biobrandstoffen zijn daarom onderhevig aan duurzaamheidscriteria. Commissie Corbey adviseert om deze EU-duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen ook toe te passen op de landbouw- en voedselsector. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen duurzaamheidscriteria voor biomassa bestemd voor voedsel en voor biobrandstoffen: veel gewassen kunnen en zullen zowel ingezet worden voor de voedselsector als voor de biobrandstoffen- en biobased materialensector. Landgebruik en reductie van de uitstoot van broeikasgassen zouden daarom volgens de commissie deel moeten uitmaken van de duurzaamheidscriteria.

Duurzame markt ontwikkelen
Daarnaast is de commissie voorstander van marktontwikkeling voor producten uit duurzame ketens om tot een betere businesscase voor boeren te komen. Nu is duurzame productie voor boeren vaak duurder. De commissie stelt voor om het aandeel duurzame productie van voedselleveranciers geleidelijk substantieel te verhogen, ook in ‘reguliere producten’ (bijmengprincipe). Zo krijgt de agrarische sector de kans om te werken aan verduurzaming, omdat de vraag naar duurzame productie dan is gegarandeerd. Een mogelijkheid is om niet-duurzame producten en diensten extra te beprijzen om daarmee het prijsverschil te overbruggen tussen een duurzaam product en een niet-duurzame variant.

Gebruik biomassa optimaliseren
Tot slot is een betere benutting van biomassa essentieel. Gewasresten en bijproducten kunnen beter benut worden waardoor er geen afval meer is. Hiervoor is beleid nodig dat technische en beleidsmatige belemmeringen voor verduurzaming wegneemt. Duurzaam zal dan vaak niet duurder zijn, maar juist goedkoper.

Downloads
Advies Verduurzaming Voedselsector
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan staatssecretaris Mansveld

Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan staatssecretaris Dijksma
Notitie broeikasgasemissies en CO2-handel in de landbouw