De ammoniakuitstoot en het antibioticagebruik in de land- en tuinbouw daalde de afgelopen decennia. Ook het energieverbruik en de uitstoot van fosfaat en stikstof nemen al jaren af. Dit blijkt onder andere uit het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR.

Sinds vorig jaar ontvangen de deelnemers – agrarisch ondernemers – een vernieuwd verslag, dat aangeeft hoe het bedrijf scoort op de drie componenten: people, planet en profit.

Hans Hoogeveen, directeur-generaal Agro van het ministerie van Economische Zaken, overhandigt vandaag in het bijzijn van vertegenwoordigers van LTO, het CBL, FNLI en FrieslandCampina het 1.000ste Duurzaamheidsverslag aan een deelnemer van het LEI Informatienet.

Het LEI heeft jarenlange ervaring in het verzamelen van een breed scala aan gegevens op agrarische bedrijven. Een ondernemer krijgt daarmee inzicht in hun eigen prestaties, ook op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat van het eigen bedrijf wordt daarbij gespiegeld aan dat van een vergelijkingsgroep. De verzamelde gegevens worden door het LEI in onderzoek en monitoring gebruikt. Gemeten over een langere reeks van jaren is daaruit een duidelijke trend te zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw duurzamer wordt.

Ambitie

Het LEI heeft de ambitie om voor elke boer en tuinder in Nederland een norm (‘benchmark’) te schatten waarmee via een website eigen gegevens kunnen worden vergeleken. Belangrijk hierbij is wel dat agrarisch ondernemers zelf de controle houden waar hun gegevens naar toe gaan. Er wordt op dat gebied steeds meer software ontwikkeld die dat mogelijk maakt. Meer data zorgt voor verbetering van het management en verstevigt de relatie met de consument. Laan van Staalduinen, algemeen directeur LEI Wageningen UR: “De komende jaren wordt duurzaamheidsverslaggeving een instrument voor ondernemers om hun bedrijf efficiënt en zo goed mogelijk te verduurzamen, en tegelijkertijd de band met zijn stakeholders te versterken; ketenpartijen vragen steeds vaker naar de score van indicatoren op het gebied van people, profit en planet.”

Europese verbreding

Het duurzaamheidsverslag wordt ook de basis voor een nieuw Europees project (het zogenoemde FLINT) waarin het LEI met acht partners uit andere lidstaten op 1.000 land- en tuinbouwbedrijven duurzaamheidsdata verzamelt. Dit zal leiden tot een gestandaardiseerd Europees duurzaamheidsverslag. Daarmee kan de vergroening van het landbouwbeleid worden geëvalueerd. Ook kan worden nagegaan of Nederlandse land- en tuinbouwproducten duurzamer worden geproduceerd dan die in het buitenland.