Nederland moet vanaf 2016, het jaar dat Nederland voorzitter van de EU is, een hotspot zijn voor circulaire economie. Dat zegt prins Carlos de Bourbon de Parme namens een coalitie van invloedrijke Nederlanders uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Daarmee nodigt Nederland andere Europese landen uit om te profiteren van de voortrekkersrol die de Nederlandse nationale en lokale overheden en het bedrijfsleven op het gebied van circulaire economie speelt. Prins Carlos, twee jaar geleden aanjager van het Nationale Energie Akkoord, voert deze ‘hotspot’ missie aan.

De circulaire economie

Prins Carlos: “Het bureau van McKinsey en ons ‘eigen’ TNO schatten dat de switch naar een circulaire economie Nederland 7,4 miljard euro en 54.000 banen oplevert. Nederlanders zijn van nature ondernemers, die deze kans met beide handen willen aanpakken. Er liggen grote kansen voor ondernemers, multinationals en overheden om hun organisatie toekomst-bestendig in te richten. Van de inkoop van grondstoffen (virgin materials) naar reparatie, hergebruik en recycling; van fossiele brandstof naar duurzame energie en van productverkoop naar leaseovereenkomsten: de sociaaleconomische voordelen van de circulaire economie beginnen in Nederland steeds duidelijker te worden. En in 2016 kunnen we Europa laten zien dat we een echte hotspot zijn op dit gebied.”

De visie

De claim ‘Nederland als circulaire hotspot’ zal in 2016 gepresenteerd worden in een dynamische visie, waarin internationaal aansprekende voorbeeldprojecten worden getoond en zowel Nederlandse als buitenlandse prominenten hun inzichten delen over de bijzondere plek die Nederland als circulaire hotspot inneemt. De visie focust zich mede op de Nederlandse Topsectoren; sectoren waar Nederland internationaal al goed aangeschreven staat en waar de overheid in de periode 2012-2015 7 miljard voor heeft uitgetrokken.

Bij circulaire voorbeeldprojecten kan worden gedacht aan het bedrijventerrein Park 2020 dat is geïnspireerd door Cradle-to-Cradle principes en volledig klimaat neutraal fungeert. Initiatiefnemer Coert Zachariasse legt uit dat “duurzaamheid in de bouwsector traditioneel gefocust is rondom het reduceren van energie gebruik. Met andere woorden, impact op milieu dient geminimaliseerd te worden.” Door als uitgangspunt te nemen dat materialen, energie, afval en water hergebruikt worden gelooft Zachariasse dat gebouwen “energie leverend kunnen zijn met een positieve impact op hun omgeving en fungeren als materialen banken van de toekomst.”

Europa

De visie dient mede als ondersteuning voor de Nederlandse positie tijdens het EU voorzitterschap. Europa hecht veel waarde aan de transitie naar een circulaire economie. Frans Timmermans zal eind 2015 met een uitgebreid pakket aan maatregelen komen die de circulaire economie zal stimuleren. De vice-president van de Europese Commissie benadrukt dat “de toekomst van de Europese economie een circulaire economie is”. Als hotspot van de circulaire economie krijgt Nederland tijdens haar EU voorzitterschap de kans een voorbeeldrol te bekleden.

Voor de uitvoering van ‘Nederland als Circulaire Hotspot’ wordt prins Carlos ondersteund door de coöperatie Circle Economy uit Amsterdam. Directeur Guido Braam die enkele jaren geleden is gestart met deze nationale droom: “Het traject rond ‘Nederland als circulaire hotspot’ zal het Nederlandse bedrijfsleven kansen geven zich te profileren. Zo zullen er bijvoorbeeld handelsmissies worden georganiseerd voor vertegenwoordigers uit Europa naar Nederlandse bedrijven. Ik merk als ik spreek in het buitenland dat wij nu al gezien worden als voortrekker op het gebied van circulaire economie en als Circle Economy krijgen wij bijna iedere dag verzoeken van over de hele wereld om uit te leggen hoe wij Nederland circulair aan het maken zijn. Er gebeurt in Nederland eigenlijk al heel veel op dit gebied waar we met zijn allen trots op kunnen en moeten zijn, met dit initiatief willen wij zorgen dat Nederland met deze positie ook de kansen verzilvert.”

Het visie-traject wordt gesteund door een raad van aanbeveling en een kernteam die meeschrijft aan de visie en verantwoordelijk is voor de organisatie van ronde tafels.

Voorzitter van de Raad van Aanbeveling, Mariette Hamer (voorzitter van de Sociaal Economische Raad): “Het Nederlandse EU voorzitterschap in 2016 is een uitgelezen kans om ons land als circulaire hotspot te positioneren”.

“Het moment is nu daar. 25 jaar onderzoek heeft de fundering gelegd voor het bedrijfsleven om de transitie naar een circulaire economie in gang te zetten”, aldus Annemieke Roobeek (professor Strategy and Transformation Management bij de Nyenrode Universiteit)

Het programma ‘Nederland als circulaire hotspot’ komt voort uit een tweetal ronde tafels georganiseerd door Circle Economy en INSID, in samenwerking met de Sociaal Economische Raad. De uitkomst kende twee richtingen: Het opstarten van een meerjarig nationaal programma waarin de versnipperde activiteiten en initiatieven op het gebied van de circulaire economie werden gebundeld in de RACE coalitie en het ontwikkelen van een breed gedragen visie over hoe Nederland wereldwijd herkent kan worden als circulaire hotspot. Meer achtergrond informatie over Nederland als Circulaire Hotspot is te vinden op http://circle-economy.com/projects/regional/netherland-circular-hotspot/

Over INSID

INSID is een onafhankelijke stichting met als doel het versnellen van duurzaamheid. In dat kader initieert, adviseert, begeleidt en inspireert INSID projecten, organisaties en personen die de ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid een wezenlijk verschil te maken. Daarbij maakt de stichting gebruik van het eigen, kwalitatief hoogwaardige (inter)nationale netwerk. Daar waar duurzaamheidsinitiatieven tegen knelpunten (en dus vertraging) oplopen, werkt INSID mee aan oplossingen.

Over RACE

Race is een samenwerkingsverband van MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio, IMSA, Click NL en de Rijksoverheid en richt zich op het daadwerkelijk verzilveren van de voordelen van een circulaire economie. Binnen RACE wordt niet alleen gewerkt aan technische aspecten, maar nadrukkelijk ook aan de benodigde sociale en systeeminnovatie. Daarnaast is er ook aandacht voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en gezamenlijke communicatie en kennisopbouw. RACE omvat de volgende activiteiten:

  • Het inventariseren en wegnemen van belemmeringen om te komen tot een circulaire economie
  • Het inventariseren van bestaande circulaire best practices en de geleerde lessen daarvan
  • Het bevorderen van de toepassing van circulaire principes door ontwerpers
  • Het bevorderen van hoogwaardig hergebruik
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe circulaire productieketens
  • Het betrekken van jongeren in de transitie naar de circulaire economie
  • Het naar een breed publiek communiceren van bovenstaande activiteiten

Over Circle Economy

Circle Economy katalyseert de transitie naar een circulaire economie, waarin producten niet langer ontworpen worden om als afval te eindigen, maar de basis vormen voor waardevolle kringlopen. Geïnspireerd door de natuur werkt Circle Economy met haar partners aan concrete circulaire oplossingen en levert ze de kennis en kunde die nodig is om onze huidige lineaire waardeketens te herontwerpen tot duurzame kringlopen.

De leden van Circle Economy variëren van multinationals tot start-ups en van overheidsorganen en kennisinstituten tot NGO’s en change agents, die elk vanuit hun eigen expertise hun steentje bijdragen aan de systeemverandering die nodig is om de circulaire economie tot bloei te laten komen. www.circle-economy.com